קול העם

חזרה אל ההצבעה

חוק יסוד משאלי עם

חוק יסוד משאלי עם נועד לתקן ולשכלל את השיטה הדמוקרטית,
להתאים את השיטה הפוליטית למאה ה-21, לעידן האינטרנט,
לדמוקרטיה מתקדמת שבה הציבור מעורב בתהליכי חקיקה,
בהליך מוסדר של דיון והצבעה כל ימות השנה.
חוק יסוד משאלי עם כולל 4 סעיפים:
1) משאל עם לאישור חוקי יסוד ושינויים בחוקי היסוד.

2) משאל עם לפסילת חוקים שחוקקה הכנסת.

3) יוזמה ציבורית לקיום יום דיונים מיוחד בכנסת ולחקיקה (2 הצעות).

4) הדחת עובדי ציבור בכירים שסרחו.

 • חברי מפלגה
נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשתתף

סעיף 3) יוזמה ציבורית לקיום יום דיונים מיוחד בכנסת ולחקיקה (בחירה בין 2 הצעות)

בעד הצעה ראשונה בעד הצעה שניה נגד יוזמה ציבורית לקיום יום דיונים מיוחד בכנסת ולחקיקה

בעד או נגד חוק יסוד משאלי עם

בעד נגד
השתתפות בהצבעות נוספות

מידע נוסף

משאל עם לאישור חוקי יסוד ושינויים בחוקי יסוד:

1) החליטה הכנסת על חקיקה או שינוי של חוק יסוד, יהא החוק או השינוי בחוק, לאחר שאושר בכנסת ברוב חבריה, טעון אישור במשאל עם. חוק יסוד חדש או שינוי בחוק יסוד קיים יכנס לתוקף רק לאחר אישורו במשאל עם.

2) לאישור שינויים בחוק יסוד קיים מספיק רוב פשוט ולא נדרש מספר מצביעים מינימלי.

3) לאישור חוק יסוד חדש נדרש רוב של 66 אחוזים מהמצביעים וקוורום של 25 אחוז מבעלי זכות ההצבעה.

משאל עם לביטול חוק שנחקק על ידי הכנסת:

1) משאל העם יתקיים אם נחתמה עצומה על ידי 1 אחוז מהבוחרים עד 6 חודשים מיום אישור החוק על ידי הכנסת.

2) משאל העם יבוצע תוך 6 חודשים מאישור העצומה.

3) הרוב הדרוש לביטול חוק במשאל העם - גדול מ-50 אחוז מהמצביעים.

4) אין צורך בקוורום.

יוזמה ציבורית - הועלו 2 הצעות להצבעה בשאלה נפרדת:

* הצעה ראשונה: יוזמה ציבורית לדיון בכנסת -

1) יוזמה ציבורית תחייב את הכנסת לקיים דיון במליאת הכנסת בנושא מסוים.

2) מספר החתימות על עצומה הדורשת לקיים דיון זהה למספר הבוחרים הדרושים לבחירת חבר כנסת אחד בבחירות האחרונות שהתקיימו.

3) בדיון בכנסת יינתן למארגני העצומה זמן להציג את הנושא ואפשרות להציג שאלות.

4) בדיון יתאפשר לכל חברי הכנסת שיחפצו בכך להביע את דעתם במגבלת זמן שיקבע יו"ר הכנסת.

5) הדיון יתקיים תוך חודשיים מאישור העצומה.

* הצעה שנייה: יוזמת חקיקה ציבורית -

1) הציבור יוכל להעלות הצעת חוק אם חתמו על עצומה 2 אחוזים מבעלי זכות הבחירה.

2) על העצומה יידרשו להחתים לפחות 10 חברי כנסת.

3) הכנסת תוכל לפסול הצעת חוק שעלתה מהציבור ברוב של 70 חברי כנסת.

4) תהליך החקיקה יסתיים במועד סביר ומשאל העם יתקיים לא יותר מאשר שנה מאישור החתימות של העצומה.

5) התהליך יבוצע ככל האפשר בהתאם להנחיות האיחוד האירופי לביצוע משאלי עם.
ראה קישור ל- Code of Good Practice on referenda >> https://bit.ly/2tB9beL

הדחת עובדי ציבור בכירים שסרחו:

1) בשלב ראשון ניתן יהיה להדיח רק עובדי ציבור בכירים ממונים, בשלב שני תתאפשר גם הדחת עובדי ציבור נבחרים.

2) תהליך משאל העם יהיה זהה לתהליך יוזמת החקיקה הציבורית.

עקרונות כללים:
1) זכאים להשתתף במשאל עם כל בעלי זכות הבחירה ביום קיום המשאל (דעת מיעוט - גם פלסטינים תושבי איו"ש).

2) הטיפול האדמיניסטרטיבי בתהליך משאל העם יעשה על ידי "רשות משאלי עם" (להלן "הרשות") שבראשה שופט עליון בדימוס. הרשות תכלול משפטנים, עובדים שיוכשרו לניהול משאלי עם ואנשים טכניים שיטפלו במערכת הטכנולוגית.

3) לחוק משאל עם יהיה מעמד של חוק יסוד.

4) מימוש החוק יעשה בעזרת טכנולוגיה מתקדמת שתבטיח את "ביטחון המידע" ותאפשר לאזרחים גישה נוחה ופשוטה להצבעה מהמחשב או מהטלפון "החכם", ולמי שאיננו שולט בטכנולוגיה יינתן להצביע בקלפיות.

5) המערכת הממוחשבת תאפשר גם איסוף חתימות לעצומה.

6) המערכת הממוחשבת תפותח תוך שנה מאישור חוק משאל עם.

הכנת הצעת חוק של יוזמת חקיקה ציבורית למשאל עם:

1) על יוזמה להכנת הצעת חוק למשאל יחתמו לפחות 10 אזרחים ביניהם יהיה לפחות אחד בעל השכלה משפטית.

2) יוזמי החוק יכינו את הצעת החוק על פי ההנחיות של משרד המשפטים כמפורט במדריך לניסוח חקיקה>> https://bit.ly/2RkFASh

3) יוזמי החוק יכינו עצומת תמיכה בחוק ויחתימו עליה 1000 אזרחים.

4) נוסח השאלה שתוצג במשאל העם יהיה - האם אתה תומך או מתנגד להצעת החוק

בדיקת הצעת החוק:

1) הצעת החוק תועבר לאישור "הרשות" וזו תבדוק ותאשר את תקינות ההצעה תוך 60 יום.

2) בדיקת "הרשות" תתייחס רק לתקינות הניסוח ולבעיות משפטיות כגון קונפליקט עם חוקי יסוד אך לא לתכנים המהותיים של הצעת החוק. במקרה של ספק תתייעץ "הרשות" עם היועץ המשפטי של הממשלה.

3) במידה "הרשות" תדרוש לבצע שינויים/תיקונים בהצעת החוק ובעצומה הם יבוצעו על ידי היוזמים לפני האישור הסופי של "הרשות".

דיון ציבורי בהצעה:

1) הצעת החוק והעצומה יועברו ל"רשות" וזו תעלה אתם למערכת הממוחשבת לדיון ציבורי למשך 60 ימים ותפרסם את ההצעה לציבור בעיתונות.

2) הציבור יוכל להוסיף להצעה הערות והצעות לשיפור.

3) יוזמי החוק יקבעו מפגשים פיזיים ווירטואלים עם אנשים שמתעניינים ורוצים להשתתף בהכנת הצעת החוק.

4) מתנגדי החוק רשאים להעביר ל"רשות" הסתייגויות מחוקיות הצעת החוק.

5) בתום הזמן המוקצב ישפרו יוזמי ההצעה את נוסח החוק, העצומה ונוסח שאלת המשאל על פי הבנתם.

איסוף חתימות:

1) לאחר סיום התיקונים ואישור הצעת החוק והעצומה, תפרסם "הרשות" את יוזמת החקיקה ואת נוסח העצומה ותכניס את שני המסמכים למערכת הממוחשבת.

2) "הרשות" תודיע ליוזמים כמה אזרחים עליהם להחתים על העצומה ותוך כמה זמן, מוצע 2 אחוז, 9 חודשים.

3) היוזמים יפעלו להחתמת אזרחים על העצומה הן באמצעות המערכת הממוחשבת והן בצורה ידנית.

4) רשימת החותמים על העצומה תועבר לרשות לצורך בדיקה בתום הזמן שהוקצב.

5) היוזמים ישאפו להחתים יותר אזרחים מהנדרש למקרה שחלק מהחותמים יפסל.

בדיקת ואישור החתימות:

1) "הרשות" תבדוק מדגם של 5 אחוז מהחותמים.

2) אושרו מספיק חתימות כנדרש, תועבר ההצעה לדיון בוועדת הכנסת המתאימה.

דיון בוועדת הכנסת:

1) "הרשות" תעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הכנסת המתאימה.

2) לוועדה יוזמנו נציגי האוצר, נציג משרד המשפטים ונציגי משרדים נוספים לפי שיקול יו"ר הועדה.

3) הוועדה תזמן לכל פגישותיה את יוזמי החוק ותשמע את הסברם ותגובתם.

4) נציגי האוצר יכינו הערכה כספית של עלות החוק.

5) נציגי משרד המשפטים יבדקו את התקינות החוקית ואת ניסוח החוק.

6) הוועדה תגבש את המלצותיה תוך 3 חודשים.

7) הוועדה רשאית להכין הצעת חוק מתחרה ולהעבירה ל"רשות".

8) הסתייגויות ועדת הכנסת והערותיה להצעת החוק יועברו ל"רשות".

9) לאחר דיוני הועדה החוק יועבר לדיון במליאת הכנסת אשר תאשר את הצעת הועדה ותציג את הסתייגויותיה מהחוק המוצע.

עדכון הצעת החוק:

1) יוזמי הצעת החוק יחליטו האם וכיצד יש לתקן את הצעת החוק בהתאם להערות והסתייגויות ועדת הכנסת.

2) היוזמים יעבירו לרשות את הנוסח הסופי של הצעת החוק.

פרסום משאל העם:

1) "הרשות" תפרסם את המועד בו יתקיים משאל העם.

2) נוסח החוק המוצע יועלה למערכת הממוחשבת, במידה וועדת הכנסת הכינה הצעה נגדית, תועלה גם היא למערכת.

3) "הרשות" תוסיף להצעת החוק דברי הסבר שלה המציגים בצורה אובייקטיבית את יתרונות, חסרונות ומשמעויות החוק המוצע. (יבחן הצורך בגוף אזרחים מתנדבים שיבחרו בצורה רנדומלית ויכינו הסבר אוביקטיבי ופשוט).

ביצוע משאל העם:

1) משאל העם יאפשר הצבעה מאובטחת דרך רשת האינטרנט וכן הצבעה בעמדות פיזיות כמו קלפי בחירות.

2) משאלי עם יבוצעו כל שנה בשני מועדים אותם תקבע הרשות.

3) הפיקוח על ביצוע משאל העם הוא באחריות הרשות ויעמוד בסטנדרטים של בחירות.

4) במידה וועדת הכנסת הציעה הצעה נגדית יתבקשו המצביעים לבחור בין תמיכה באחת ההצעות או התנגדות לשתיהן. הצעה שזכתה במרב הקולות היא הזוכה.

ביצוע החוק:

1) חוק שאושר במשאל עם יפורסם ברשומות כמו כל חוק ויכנס לתוקפו לאחר פרסומו ב"רשומות" אתר הכנסת.

2) חוקים שעלות ביצועם קטנה מ 500 מליון ש"ח יבוצעו בשנת התקציב העוקבת לפרסום החוק.

3) חוקים שעלות מימושם גדולה מ 500 מליון ש"ח ימומשו בצורה מדורגת במשך מספר שנים, כאשר בכל שנה ימומנו לפחות 500 מליון ש"ח.

ביטול חוק שנחקק במשאל עם:

1) בג"צ יכול לפסול חוקים שאינם חוקתיים אשר נוגדים חוקי יסוד.

2) ניתן לבטל או לשנות חוק שנחקק במשאל עם במשאל עם חוזר שיתקיים לפחות שנה לאחר המשאל הראשון.

3) הכנסת תוכל לבטל או לשנות חוק שנחקק במשאל עם לאחר 5 שנים מכניסתו לתוקף.

בעד הצעה ראשונה

 

הצעה ראשונה: יוזמה ציבורית לדיון בכנסת -

 

1) יוזמה ציבורית תחייב את הכנסת לקיים דיון במליאת הכנסת בנושא מסוים.

 

2) מספר החתימות על עצומה הדורשת לקיים דיון זהה למספר הבוחרים הדרושים לבחירת חבר כנסת אחד בבחירות האחרונות שהתקיימו.

 

3) בדיון בכנסת יינתן למארגני העצומה זמן להציג את הנושא ואפשרות להציג שאלות.

 

4) בדיון יתאפשר לכל חברי הכנסת שיחפצו בכך להביע את דעתם במגבלת זמן שיקבע יו"ר הכנסת.

 

5) הדיון יתקיים תוך חודשיים מאישור העצומה.

בעד הצעה שניה

 

הצעה שנייה: יוזמת חקיקה ציבורית -

 

1) הציבור יוכל להעלות הצעת חוק אם חתמו על עצומה 2 אחוזים מבעלי זכות הבחירה.

 

2) על העצומה יידרשו להחתים לפחות 10 חברי כנסת.

 

3) הכנסת תוכל לפסול הצעת חוק שעלתה מהציבור ברוב של 70 חברי כנסת.

 

4) תהליך החקיקה יסתיים במועד סביר ומשאל העם יתקיים לא יותר מאשר שנה מאישור החתימות של העצומה.

 

5) התהליך יבוצע ככל האפשר בהתאם להנחיות האיחוד האירופי לביצוע משאלי עם.

ראה קישור ל- Code of Good Practice on referenda  >> https://bit.ly/2tB9beL


נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
 • שת
  שת  • ד 28 נוב 22:09:13 +01:00 2018

  "שיגעתם את רבי". אני לא מסוגל לעקוב אחר הסעיפים והצעות, האופן שזה מוגש איננו ברור לחלוטין. בסעיף 3 אני צריך להצביע על הצעה ראשונה או שניה, איפה סעיפים 1 ו- 2? אולי אני מפספס משהו? בהמשך הצעה ראשונה נראית כמו הכותרת של סעיף 3 . האם סעיף 3 הוא הצעה? אתם לא נורמליים. מי כתב את זה? עד שלא אבין את הכתוב לא אצביע. יתכן שהמחשב שלי מציג את הדברים באופן מפוזר? המידע הנוסף נראה כמו הצעות שונות ומשונות...על מה בעצם אני מצבע כאן?

  אין תגובות
 • דרור ברקת
  דרור ברקת  • ה 29 נוב 14:38:56 +01:00 2018

  ברכות על היוזמה. אבל...
  החוק בכללי מנוסח לא נכון ומבלבל, ויש בו גם טעויות .
  סעיף 4) הדחת עובדי ציבור בכירים שסרחו כלל לא שייך לקטגוריה הזאת. הוא צריך לעלות בחוק נפרד. החוק צריך להיכנס ולהיות מיושם בשלבים :
  תחילה סעיפים 1 2 ו3.
  רק אחרי הרצת החוק לתקופת ניסיון, בדיקה ותיקונים כמסקנות מתקופת ההרצה, צריך לדון בהכנסת סעיף 4.
  בסעיף 4, שאמור להיות חוק משנה נפרד (תיקון לחוק בשפה המקצועית), צריך להיות מפורט, מותאם לתקנות עובדי המדינה ולתקשי"ר , מפורט בגין מה יש וניתן להדיח עובדי ציבור.
  *בחוק הפלילי הקיים כבר קיימות הוראות מסוג זה : שוחד, גנבה ע"י עובד ציבור, מעילה באמון המעסיק (הציבור) ועוד.

  אין תגובות
 • דרור ברקת
  דרור ברקת  • ה 29 נוב 14:45:26 +01:00 2018

  יוזמה ציבורית - הועלו 2 הצעות להצבעה בשאלה נפרדת:

  - למה לבלבל את הציבור ב 2 הצעות חסרות?
  מעשית זאת הצעה אחת מפורטת ואפשר לסנכרן את ה 2 ל 1

  אין תגובות