קול העם

חזרה אל ההצבעה

הצבעה סופית על פרקים 1 עד 4 בתקנון המלא

פרקים ראשונים מהתקנון המלא לאישור המתפקדים. ההצבעה תסגר ב28/05/2018

נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשתתף

הצבעה לאישור פרקים 1 עד 4 בתקנון המלא

בעד אישור הפרקים נגד
השתתפות בהצבעות נוספות

מידע נוסף

פרק 1 - הגדרות הוראות כלליות
הערה כללית - התקנון עשוי להשתנות עם התפתחות המפלגה ורכישת ניסיון במימוש עקרונות הדמוקרטיה הישירה.

פירוש התקנון - בכל מקרה של מחלוקת בה ניתן לפרש את התקנון בצורות שונות או שהמקרה אינו מפורט בתקנון תפסוק "מועצת המייסדים" ברוח התקנון ועקרונות הדמוקרטיה הישירה. במקרים עקרוניים תעביר "מועצת המייסדים" את ההחלטה למועצת העם או לאספה הכללית.

מטרת התקנון - התקנון מסדיר את מוסדות המפלגה וסמכויותיהם, ואת כללי החברות, דרכי קבלת ההחלטות וההתנהלות בה, לרבות נהלי בחירת נציגיה למוסדות השונים.

עקרונות התנהלות המפלגה - המפלגה תתנהל על פי עקרונות הדמוקרטיה ההשתתפותית: החלטות חשובות (כמפורט בפרק על האסיפה הכללית) יקבעו על ידי כלל חברי המפלגה, ביזור סמכויות, שוויון זכויות בין החברות והחברים, שאיפה לקבלת החלטות על בסיס הסכמה רחבה, שקיפות מרבית, רוטציה במילוי תפקידים והגבלת משך הכהונה.

מוסדות המפלגה שתקנון המפלגה לא קבע עבורם נהלי עבודה בעניין מסוים, יקבעו עבור עצמם את נהלי העבודה והתקנות הנוגעות לתחום אחריותם בהתאם לצורך. נהלי העבודה הפנימיים יפורסמו באתר המפלגה ויהיו נתונים לביקורת של מועצת המייסדים, במידת הצורך.

בכל מקום במסמך זה בו מוזכרת המילה "מפלגה", הכוונה היא למפלגת הציונות החדשה - מפלגת העם. בכל מקום במסמך זה, כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, ולהיפך.

פרק 2 - חברות וביטול חברות במפלגה

1) רשאי להצטרף למפלגה כל אזרח מדינת ישראל שמלאו לו 17 שנים והוא תושב הארץ, אשר אינו חבר במפלגה אחרת.

2) המבקש להצטרף למפלגה, ימלא ויחתום על טופס בקשה להצטרפות, וישלם את דמי החברות.

3) החברות במפלגה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים כפי שיקבעו מפעם לפעם על ידי האספה הכללית. דמי החברות מקנים חברות במפלגה למשך שנה אחת.

4) חבר שלא חידש את דמי החברות, ישלח לו מכתב ו/או הודעה בדואר אלקטרוני לתזכורת, במידה ולא ישלם תוך 60 יום, יוצא באופן אוטומטי מהמפלגה.

5) החברות במפלגה מותנית בקבלת עקרונות ותקנון המפלגה, שמירת הוראות, והחלטות מוסדות המפלגה.

6) בית הדין הפנימי של המפלגה רשאי להפסיק את חברותו של חבר מפלגה אשר פועל בניגוד לעקרונות ורוח המפלגה, וגרם במזיד נזק חמור למפלגה, במעשה או במחדל.

7) לחבר שחברותו הופסקה ניתנת זכות ערעור בפני ערכאה עליונה של בית הדין הפנימי של המפלגה. זכות הערעור ניתנת למשך 90 ימים ממועד פרסום החלטת בית הדין הפנימי.

8) חבר מפלגה שהורשע על ידי בית דין ישראלי בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל להיבחר מטעם המפלגה למוסדות השונים, פנימיים ו/או חיצוניים.

9) חבר מפלגה שמעוניין בהפסקת חברותו, ישלח הודעה באמצעות פניה בכתב למזכירות המפלגה והיא תיכנס לתוקף 48 שעות לאחר שנמסרה.

פרק 3 - זכויות חברי המפלגה

להציע נושאים לדיון לאסיפה הכללית, להשתתף בדיוני האסיפה הכללית, ולהצביע בהצבעות שעומדות להכרעת חברי המפלגה.

להיבחר לתפקידים במוסדות המפלגה וכנציג המפלגה במוסדות חיצוניים, בהתאם למפורט בתקנון.

לעיין בפרוטוקולים של דיוני מוסדות המפלגה.

3.1 נושאים הנוגעים לענייני הפרט, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, לא יועמדו לעיון הציבור.

3.2 גופי המפלגה השונים יוכלו להגדיר נושאים בהם אין להעמיד את הפרוטוקולים לעיון הציבור, באישור המועצה.

פרק 4 - האספה הכללית
האספה הכללית מורכבת מכלל חברי המפלגה והיא המוסד העליון של המפלגה. החלטותיה מחייבות את חברי המפלגה ומוסדותיה. האספה תנהל את כל דיוניה ותקבל את החלטותיה באמצעות מערכת הדיונים וההצבעות האלקטרונית על פי פרק 5 של התקנון. סמכותה של האספה הכללית:

1) לקבוע את עקרונות היסוד של המפלגה;

2) לדון ולאשר את עמדות המפלגה בנושאים אקטואליים שוטפים כגון - הצעות חוק, תקציב המדינה, מדיניות הממשלה;

3) לאשר את תקציב המפלגה;

4) לדון ולהחליט על שינויים בחזון המפלגה;

5) לדון ולהחליט על שינויים במצע המפלגה;

6) לדון ולהחליט על שינויים בתקנון המפלגה;

7) לבחור את החברים למוסדות המפלגה;

8) לבחור את מועמדי המפלגה לכנסת ולממשלה ולמוסדות חיצוניים אחרים;

9) לאשר הסכמים פוליטיים כולל כניסה לקואליציה, הסכמי עודפים וכו';

10) אחת לשנה יועלו לאישור האספה הכללית הדוחות הכספיים ודוח ועדת הביקורת.

__

בעד אישור הפרקים


פרק 1 - הגדרות הוראות כלליות 1. הערה כללית - התקנון עשוי להשתנות עם התפתחות המפלגה ורכישת ניסיון במימוש עקרונות הדמוקרטיה הישירה.
 2. פירוש התקנון - בכל מקרה של מחלוקת בה ניתן לפרש את התקנון בצורות שונות או שהמקרה אינו מפורט בתקנון תפסוק "מועצת המייסדים" ברוח התקנון ועקרונות הדמוקרטיה הישירה. במקרים עקרוניים תעביר "מועצת המייסדים" את ההחלטה למועצת העם או לאספה הכללית.
 3. מטרת התקנון - התקנון מסדיר את מוסדות המפלגה וסמכויותיהם, ואת כללי החברות, דרכי קבלת ההחלטות וההתנהלות בה, לרבות נהלי בחירת נציגיה למוסדות השונים.
 4. עקרונות התנהלות המפלגה - המפלגה תתנהל על פי עקרונות הדמוקרטיה ההשתתפותית: החלטות חשובות (כמפורט בפרק על האסיפה הכללית) יקבעו על ידי כלל חברי המפלגה, ביזור סמכויות, שוויון זכויות בין החברות והחברים, שאיפה לקבלת החלטות על בסיס הסכמה רחבה, שקיפות מרבית, רוטציה במילוי תפקידים והגבלת משך הכהונה.
 5. מוסדות המפלגה שתקנון המפלגה לא קבע עבורם נהלי עבודה בעניין מסוים, יקבעו עבור עצמם את נהלי העבודה והתקנות הנוגעות לתחום אחריותם בהתאם לצורך. נהלי העבודה הפנימיים יפורסמו באתר המפלגה ויהיו נתונים לביקורת של מועצת המייסדים, במידת הצורך.
 6. בכל מקום במסמך זה בו מוזכרת המילה "מפלגה", הכוונה היא למפלגת הציונות החדשה - מפלגת העם. בכל מקום במסמך זה, כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, ולהיפך.פרק 2 - חברות וביטול חברות במפלגה

1) רשאי להצטרף למפלגה כל אזרח מדינת ישראל שמלאו לו 17 שנים והוא תושב הארץ, אשר אינו חבר במפלגה אחרת.

2) המבקש להצטרף למפלגה, ימלא ויחתום על טופס בקשה להצטרפות, וישלם את דמי החברות.

3) החברות במפלגה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים כפי שיקבעו מפעם לפעם על ידי האספה הכללית. דמי החברות מקנים חברות במפלגה למשך שנה אחת.

4) חבר שלא חידש את דמי החברות, ישלח לו מכתב ו/או הודעה בדואר אלקטרוני לתזכורת, במידה ולא ישלם תוך 60 יום, יוצא באופן אוטומטי מהמפלגה.

5) החברות במפלגה מותנית בקבלת עקרונות ותקנון המפלגה, שמירת הוראות, והחלטות מוסדות המפלגה.

6) בית הדין הפנימי של המפלגה רשאי להפסיק את חברותו של חבר מפלגה אשר פועל בניגוד לעקרונות ורוח המפלגה, וגרם במזיד נזק חמור למפלגה, במעשה או במחדל.

7) לחבר שחברותו הופסקה ניתנת זכות ערעור בפני ערכאה עליונה של בית הדין הפנימי של המפלגה. זכות הערעור ניתנת למשך 90 ימים ממועד פרסום החלטת בית הדין הפנימי.

8) חבר מפלגה שהורשע על ידי בית דין ישראלי בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל להיבחר מטעם המפלגה למוסדות השונים, פנימיים ו/או חיצוניים.

9) חבר מפלגה שמעוניין בהפסקת חברותו, ישלח הודעה באמצעות פניה בכתב למזכירות המפלגה והיא תיכנס לתוקף 48 שעות לאחר שנמסרה.

פרק 3 - זכויות חברי המפלגה 1. להציע נושאים לדיון לאסיפה הכללית, להשתתף בדיוני האסיפה הכללית, ולהצביע בהצבעות שעומדות להכרעת חברי המפלגה.
 2. להיבחר לתפקידים במוסדות המפלגה וכנציג המפלגה במוסדות חיצוניים, בהתאם למפורט בתקנון.
 3. לעיין בפרוטוקולים של דיוני מוסדות המפלגה.3.1 נושאים הנוגעים לענייני הפרט, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, לא יועמדו לעיון הציבור.

3.2 גופי המפלגה השונים יוכלו להגדיר נושאים בהם אין להעמיד את הפרוטוקולים לעיון הציבור, באישור המועצה.


פרק 4 - האספה הכללית

האספה הכללית מורכבת מכלל חברי המפלגה והיא המוסד העליון של המפלגה. החלטותיה מחייבות את חברי המפלגה ומוסדותיה. האספה תנהל את כל דיוניה ותקבל את החלטותיה באמצעות מערכת הדיונים וההצבעות האלקטרונית על פי פרק 5 של התקנון. סמכותה של האספה הכללית:

1) לקבוע את עקרונות היסוד של המפלגה;

2) לדון ולאשר את עמדות המפלגה בנושאים אקטואליים שוטפים כגון - הצעות חוק, תקציב המדינה, מדיניות הממשלה;

3) לאשר את תקציב המפלגה;

4) לדון ולהחליט על שינויים בחזון המפלגה;

5) לדון ולהחליט על שינויים במצע המפלגה;

6) לדון ולהחליט על שינויים בתקנון המפלגה;

7) לבחור את החברים למוסדות המפלגה;

8) לבחור את מועמדי המפלגה לכנסת ולממשלה ולמוסדות חיצוניים אחרים;

9) לאשר הסכמים פוליטיים כולל כניסה לקואליציה, הסכמי עודפים וכו';

10) אחת לשנה יועלו לאישור האספה הכללית הדוחות הכספיים ודוח ועדת הביקורת.

__

נגד


פרק 1 - הגדרות הוראות כלליות 1. הערה כללית - התקנון עשוי להשתנות עם התפתחות המפלגה ורכישת ניסיון במימוש עקרונות הדמוקרטיה הישירה.
 2. פירוש התקנון - בכל מקרה של מחלוקת בה ניתן לפרש את התקנון בצורות שונות או שהמקרה אינו מפורט בתקנון תפסוק "מועצת המייסדים" ברוח התקנון ועקרונות הדמוקרטיה הישירה. במקרים עקרוניים תעביר "מועצת המייסדים" את ההחלטה למועצת העם או לאספה הכללית.
 3. מטרת התקנון - התקנון מסדיר את מוסדות המפלגה וסמכויותיהם, ואת כללי החברות, דרכי קבלת ההחלטות וההתנהלות בה, לרבות נהלי בחירת נציגיה למוסדות השונים.
 4. עקרונות התנהלות המפלגה - המפלגה תתנהל על פי עקרונות הדמוקרטיה ההשתתפותית: החלטות חשובות (כמפורט בפרק על האסיפה הכללית) יקבעו על ידי כלל חברי המפלגה, ביזור סמכויות, שוויון זכויות בין החברות והחברים, שאיפה לקבלת החלטות על בסיס הסכמה רחבה, שקיפות מרבית, רוטציה במילוי תפקידים והגבלת משך הכהונה.
 5. מוסדות המפלגה שתקנון המפלגה לא קבע עבורם נהלי עבודה בעניין מסוים, יקבעו עבור עצמם את נהלי העבודה והתקנות הנוגעות לתחום אחריותם בהתאם לצורך. נהלי העבודה הפנימיים יפורסמו באתר המפלגה ויהיו נתונים לביקורת של מועצת המייסדים, במידת הצורך.
 6. בכל מקום במסמך זה בו מוזכרת המילה "מפלגה", הכוונה היא למפלגת הציונות החדשה - מפלגת העם. בכל מקום במסמך זה, כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, ולהיפך.פרק 2 - חברות וביטול חברות במפלגה

1) רשאי להצטרף למפלגה כל אזרח מדינת ישראל שמלאו לו 17 שנים והוא תושב הארץ, אשר אינו חבר במפלגה אחרת.

2) המבקש להצטרף למפלגה, ימלא ויחתום על טופס בקשה להצטרפות, וישלם את דמי החברות.

3) החברות במפלגה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים כפי שיקבעו מפעם לפעם על ידי האספה הכללית. דמי החברות מקנים חברות במפלגה למשך שנה אחת.

4) חבר שלא חידש את דמי החברות, ישלח לו מכתב ו/או הודעה בדואר אלקטרוני לתזכורת, במידה ולא ישלם תוך 60 יום, יוצא באופן אוטומטי מהמפלגה.

5) החברות במפלגה מותנית בקבלת עקרונות ותקנון המפלגה, שמירת הוראות, והחלטות מוסדות המפלגה.

6) בית הדין הפנימי של המפלגה רשאי להפסיק את חברותו של חבר מפלגה אשר פועל בניגוד לעקרונות ורוח המפלגה, וגרם במזיד נזק חמור למפלגה, במעשה או במחדל.

7) לחבר שחברותו הופסקה ניתנת זכות ערעור בפני ערכאה עליונה של בית הדין הפנימי של המפלגה. זכות הערעור ניתנת למשך 90 ימים ממועד פרסום החלטת בית הדין הפנימי.

8) חבר מפלגה שהורשע על ידי בית דין ישראלי בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל להיבחר מטעם המפלגה למוסדות השונים, פנימיים ו/או חיצוניים.

9) חבר מפלגה שמעוניין בהפסקת חברותו, ישלח הודעה באמצעות פניה בכתב למזכירות המפלגה והיא תיכנס לתוקף 48 שעות לאחר שנמסרה.

פרק 3 - זכויות חברי המפלגה 1. להציע נושאים לדיון לאסיפה הכללית, להשתתף בדיוני האסיפה הכללית, ולהצביע בהצבעות שעומדות להכרעת חברי המפלגה.
 2. להיבחר לתפקידים במוסדות המפלגה וכנציג המפלגה במוסדות חיצוניים, בהתאם למפורט בתקנון.
 3. לעיין בפרוטוקולים של דיוני מוסדות המפלגה.3.1 נושאים הנוגעים לענייני הפרט, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, לא יועמדו לעיון הציבור.

3.2 גופי המפלגה השונים יוכלו להגדיר נושאים בהם אין להעמיד את הפרוטוקולים לעיון הציבור, באישור המועצה.


פרק 4 - האספה הכללית

האספה הכללית מורכבת מכלל חברי המפלגה והיא המוסד העליון של המפלגה. החלטותיה מחייבות את חברי המפלגה ומוסדותיה. האספה תנהל את כל דיוניה ותקבל את החלטותיה באמצעות מערכת הדיונים וההצבעות האלקטרונית על פי פרק 5 של התקנון. סמכותה של האספה הכללית:

1) לקבוע את עקרונות היסוד של המפלגה;

2) לדון ולאשר את עמדות המפלגה בנושאים אקטואליים שוטפים כגון - הצעות חוק, תקציב המדינה, מדיניות הממשלה;

3) לאשר את תקציב המפלגה;

4) לדון ולהחליט על שינויים בחזון המפלגה;

5) לדון ולהחליט על שינויים במצע המפלגה;

6) לדון ולהחליט על שינויים בתקנון המפלגה;

7) לבחור את החברים למוסדות המפלגה;

8) לבחור את מועמדי המפלגה לכנסת ולממשלה ולמוסדות חיצוניים אחרים;

9) לאשר הסכמים פוליטיים כולל כניסה לקואליציה, הסכמי עודפים וכו';

10) אחת לשנה יועלו לאישור האספה הכללית הדוחות הכספיים ודוח ועדת הביקורת.

__


נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה