קול העם

עקרונות יסוד לחוקת מדינת ישראל

הנך צופה בטיוטה בנושא

עודכן בתאריך 12 Feb 2019
תוכן העניינים
תוכן העניינים
מלל
חוקת מדינת ישראל

אנו, אזרחי ישראל, מתוקף זכותנו הטבעית ובהתאם למצוות מגילת העצמאות, קובעים בזאת אמנה חברתית לאומית כמפורט להלן:

בארץ-ישראל קם העם היהודי, וזכותו של העם היהודי לתקומה לאומית בארצו הוכרה על ידי האומות המאוחדות. על כן, ארץ ישראל תהווה בית לאומי לעם היהודי ותפתח לרווחה את שערי המולדת לכל ישראל/יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים. מדינת ישראל תהא פתוחה תמיד לשבות יהודית ולקיבוץ גלויות, תכבד חגי ישראל, דגלה יהיה מגן דוד על רקע לבן עם פסים כחולים, המנונה יהיה התקווה, בירתה ירושלים ושפתה הרשמית הראשית תהיה עברית;

מדינת ישראל נועדה לשרת את צרכיהם ולדאוג לזכויותיהם של כלל אזרחיה, באמצעות אזרחיה ומשאביה.

   בכלל כך, המדינה:

תהא מושתתת על יסודות החירות, השוויון, האחווה, הצדק והשלום;

תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה;

תקיים ותעודד שוויון זכויות, הזדמנויות וחובות גמור לכל אזרחיה בלי הבדלים כגון דת, גזע, גיל ומגדר;

תקדם סולידריות, ערבות הדדית, תעודד אחדות ושיתוף פעולה בין הפלגים השונים באוכלוסייה, דאגה לרווחת הכלל, הפרט והסביבה והתפתחות ברת קיימא,

תבטיח אפשרות להתקיימות בחופש ובכבוד באופן נגיש ושוויוני לכלל אזרחיה:

הזכות לקורת גג ואפשרות לדיור ראוי;

נגישות להשכלה וחינוך פלורליסטי;

חופש העיסוק;

שירותי בריאות;

ביטחון תזונתי;

חופש ביטוי ונגישות למידע;

החופש להתאגדות והשתתפות פוליטית;

ביטחון אישי;

חופש תנועה;

חופש לפנאי וחירות בחיים האישיים;

הרשימה לעיל לא תהיה סגורה;

לא תשלול זכויות אלו ו/או אחרות, אלא בהליך נאות;

תטפח ציבור מושכל, מעורב בחיי החברה ובעל השפעה;

תבטיח חופש דת, מצפון, הגדרה עצמית, לשון, חינוך ותרבות, בלי פגיעה בזולת ותכבד את כל הדתות; חוקי המדינה לא יהיו כפופים לשום עניין דתי ושום איש דת לא ישפוט את חוקי המדינה; תקיים הפרדה מוחלטת בין דתות (ופוליטיקה?) ומדינה ותמנע כל כפיה דתית;

תשאף לצמצם ככל הניתן התערבות בחייו האישיים של אדם, ובמה שבינו לבין עצמו, ולא תפר זכותו של אדם לשאוף לאושר, ובלבד שאינו פוגע בזכויות האחר;

תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות;

תהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות, בכפוף לאמור בחוקה זו.

תושיט יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן;

מדינת ישראל תשאף לשמור על היותה מובילה מדעית, טכנולוגית, כלכלית, חברתית ומוסרית ולהוות דוגמא חיובית ליתר העולם, כמצוות נביאי ישראל;

מדינת ישראל תקיים שלטון דמוקרטי, שקוף ככל הניתן ונתון לביקורת ממסדית ואזרחית אפקטיבית, אשר מטרתו תהיה לשרת את האנשים, תוך שאיפה לדמוקרטיה ישירה ובזמן אמת ובחירות אישיות.

הריבון בישראל הינו כלל ציבור האזרחים.

מדינת ישראל תקיים הפרדת רשויות מוחלטת, פיזור סמכויות, ומערכת איזונים ובלמים בין הרשויות; הרשויות הינן: הרשות המכוננת, המחוקקת, המבצעת, השופטת והמבקרת:

המחוקקת תעסוק בחקיקה.

המבצעת תעסוק ביישום הוראות חוקה זו וחוקים.

השופטת תעסוק בשיפוט תוך פרשנות החוק לאור האמור בחוקה זו.

המבקרת תעסוק בבקרה, פיקוח ושיקוף על כל מוסדות המדינה ותקיים פלטפורמה לקיומה של ביקורת אזרחית יעילה.

הריבון יבחר ישירות ובנפרד את ראש הרשות המכוננת, הרשות המחוקקת ואת ראש הרשות המבצעת. הריבון יעניק סמכותו לוועדה בלתי תלויה ושקופה לציבור אשר תבחר עבורה את חברי הרשות השופטת ואת הרשות המבקרת. קדנציות יוגבלו באורכן, ובאורכן המצטבר.

משאבי מדינת ישראל יהיו שייכים לכלל אזרחיה.

סמכויות אשר לא נמסרו לשלטון בחוק כדין, יהיו שמורות לאזרחי המדינה.

חוק, תקנה, הוראה ו/או פעולה שלטונית אשר יסתרו את האמור בחוקה זו או את רוחה, לא יהיו תקפים. פרשנות החוקים תיעשה לאור האמור בחוקה זו.

החל מכניסתה של חוקה זו לתוקף ייקרא העם היושב בארץ ישראל – ישראלים.

כל שינוי בחוקה זו ייעשה אך ורק במשאל עם, עם השתתפות מינימאלית של 80%,70% ורוב מינימאלי (מתוך המשתתפים) של 85%. 75%

תגובות
תגובות