קול העם

חוקת מדינת ישראל

הנך צופה בטיוטה בנושא

עודכן בתאריך 10 Jan 2019
תוכן העניינים
תוכן העניינים
מלל
יסודות חוקת מדינת ישראל

אנו, אזרחי ישראל, מתוקף זכותנו הטבעית ובהתאם למצוות מגילת העצמאות, קובעים/מצהירים בזאת אמנה חברתית לאומית כמפורט להלן:

(01.) בארץ-ישראל קם העם היהודי, וזכותו של העם היהודי לתקומה לאומית בארצו הוכרה על ידי האומות המאוחדות. על כן, ארץ ישראל תהווה בית לאומי לעם היהודי ותפתח לרווחה את שערי המולדת לכל ישראל/יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים. בהתאם, בכל שנות קיומה מדינת ישראל תהא פתוחה לשבות יהודית ולקיבוץ גלויות, תכבד חגי ישראל , דגלה יהיה מגן דוד על רקע לבן עם פסים כחולים, המנונה יהיה התקווה, בירתה ירושלים ושפתה הרשמית הראשית תהיה עברית.

(02.) מדינת ישראל נועדה לשרת את צרכיהם ולדאוג לזכויותיהם של כלל אזרחיה, באמצעות אזרחיה ומשאביה. בכלל כך, מדינת ישראל:

2.1. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה.

2.2. תהא מושתתת על יסודות החירות, השוויון, האחווה, הצדק והשלום.

2.3. תקיים ותעודד שוויון זכויות, הזדמנויות וחובות גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע, גיל ומגדר.

2.4. תקדם סולידריות, ערבות הדדית, תעודד אחדות ושיתוף פעולה בין התרבויות באוכלוסייה, התפתחות בת קיימא, צדק, תקשורת חופשית, חופש ביטוי ומידע, תחרות ויזמות חופשית ודאגה לרווחת הכלל, הפרט והסביבה; תאסור הטעיה ומניעת גישה למידע אובייקטיבי ורחב ככל הניתן.

2.5. תשאף להבטיח זכויות אלו באופן נגיש לכלל אזרחיה:

2.5.1. התקיימות בכבוד.

2.5.2. הזכות לקורת גג.

2.5.3. תעסוקה.

2.5.4. שירותי בריאות.

2.5.5. ביטחון תזונתי.

2.5.6. חופש ביטוי ונגישות למידע.

2.5.7. התאגדות והשתתפות פוליטית.

2.5.8. ביטחון אישי.

2.5.9. חופש תנועה.

2.5.10. חופש לפנאי ולחופשיות בחיים האישיים.

2.5.11. הרשימה לעיל לא תהיה סגורה.

2.5.12. לא תשלול זכויות אלו ו/או אחרות, אלא בהליך נאות.

2.6. תטפח ציבור מושכל, מעורב בחיי החברה ובעל השפעה.

2.7. תבטיח חינוך, אשר יקדם יצירתיות, מודעות פוליטית, סובלנות, ערבות הדדית, ריבוי דעות וחשיבה ביקורתית, תוך שאיפה לאמת בקרב כל אזרחיה באשר הם, תוך עידוד ביטוי והגשמה עצמית של כל תלמיד.

2.8. תבטיח חופש דת, מצפון, הגדרה עצמית, לשון, חינוך ותרבות, בלי פגיעה בזולת.

2.9. תקיים הפרדה מוחלטת בין דתות ומדינה ותמנע כל כפיה דתית.

2.10. תשאף לצמצם ככל הניתן התערבות בחייו האישיים של אדם, ובמה שבינו לבין עצמו, ולא תפר זכותו של אדם לשאוף לאושר, ובלבד שאינו פוגע בזכויות האחר.

2.11. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות.

2.12. תהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות, בכפוף לאמור בחוקה זו.

2.13. תושיט יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן.

(03.) מדינת ישראל תשאף לשמור על היותה מובילה מדעית, טכנולוגית, כלכלית, חברתית ומוסרית ולהוות דוגמא חיובית ליתר העולם, כמצוות נביאי ישראל;

(04.) מדינת ישראל תקיים שלטון דמוקרטי, שקוף ככל הניתן ונתון לביקורת ממסדית ואזרחית אפקטיבית, אשר מטרתו תהיה לשרת את האנשים, תוך שאיפה לדמוקרטיה ישירה ובזמן אמת ובחירות אישיות.

(05.) הריבון בישראל הינו כלל ציבור האזרחים.

(06.) מדינת ישראל תקיים הפרדת רשויות מוחלטת, פיזור סמכויות, ומערכת איזונים ובלמים בין הרשויות. הרשויות הינן: הרשות המכוננת, המחוקקת, המבצעת, השופטת והמבקרת.

6.1. המחוקקת תעסוק בחקיקה.

6.2. המבצעת תעסוק ביישום הוראות חוקה זו וחוקים.

6.3. השופטת תעסוק בשיפוט תוך פרשנות החוק לאור האמור בחוקה זו.

6.4. המבקרת תעסוק בבקרה, פיקוח ושיקוף על כל מוסדות המדינה ותקיים פלטפורמה לקיומה של ביקורת אזרחית יעילה.

(07.) הריבון יבחר ישירות ובנפרד את ראש הרשות המכוננת, הרשות המחוקקת ואת ראש הרשות המבצעת. הריבון יעניק סמכותו לוועדה בלתי תלויה ושקופה לציבור אשר תבחר עבורה את חברי הרשות השופטת ואת הרשות המבקרת. קדנציות יוגבלו באורכן, ובאורכן המצטבר.

(08.) משאבי מדינת ישראל יהיו שייכים לכלל אזרחיה.

(09.) סמכויות אשר לא נמסרו לשלטון בחוק כדין, יהיו שמורות לאזרחי המדינה.

(10). חוק, תקנה, הוראה ו/או פעולה שלטונית אשר יסתרו את האמור בחוקה זו או את רוחה, לא יהיו תקפים. פרשנות החוקים תיעשה לאור האמור בחוקה זו.

(11.) החל מכניסתה של חוקה זו לתוקף ייקרא העם היושב בארץ ישראל – ישראלים.

(12.) כל שינוי בחוקה זו ייעשה אך ורק במשאל עם, עם השתתפות מינימאלית של 80%,70% ורוב מינימאלי (מתוך המשתתפים) של 85%. 75%.

תגובות
תגובות