קול העם

פרק 9 - מועמדי המפלגה בבחירות לכנסת

הנך צופה בטיוטה בנושא

עודכן בתאריך 06 Dec 2018
תוכן העניינים
תוכן העניינים
מלל

1) תנאי הצגת מועמדות לכנסת 1.1 חבר מפלגה שהיה פעיל באחד מצוותי המפלגה או באחד מסניפי המפלגה או במטה המפלגה לפחות במשך שנה.

1.2 מועצת העם רשאית להחריג חברים ממגבלה זו ולאשר שמית לחברים להציג את מועמדותם גם אם לא עמדו בתנאי סעיף 1.1.

2) בחירת המועמדים תעשה 3 חודשים לפני מועד הבחירות המתוכננות או מידית עם היוודע מועד בחירות לא מתוכננות.

3) צוות מנויים יפרסם "קול קורא" בו יוזמנו חברי המפלגה להציע את מועמדיהם לכנסת.

4) צוות מנויים ירכז את פניות המועמדים, יכין דפי מידע אחידים על כל אחד מהמועמדים, יפרסם אותם לכל חברי המפלגה ויעלה אותם לאתר המפלגה.

5) כל מועמד יחויב לגלות באילו הרשעות פליליות הורשע בעבר, גם אם לא חל עליהן קלון. אדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון לא יוכל להיבחר לכנסת.

6) כל המועמדים יחתמו על הצהרה בה הם מתחייבים לפרסם הצהרת הון במידה ויבחרו לכנסת.

7) בסבב ראשון יערכו בחירות מקדימות (פריימריז פתוחים) בהם ישתתפו כל המועמדים.

8) בסבב שני תיערך הצבעה לדירוג עשרת המועמדים שהגיעו למקומות 1-11, במקרה של מספר קולות זהה למספר מעמדים תערך ביניהם הגרלה.

9) על המתמודדים נאסר להשתמש במשאבים כספיים לניהול קמפיינים במדיה התקשורתית. הנחיות מפורטות בנושא יפורסמו על ידי צוות מנויים.

10) מועמד שלא יעמוד בתנאים אלו יוכל להיפסל ע"י החלטה של בית הדין של המפלגה.

11) תקופת כהונה מקסימלית של חבר כנסת מטעם המפלגה תהיה לכל היותר 8 שנים, רצופות או שאינן רצופות, ובכל מקרה לא יותר משתי קדנציות.

12) חבר כנסת לא יצטרך להתפטר מכהונתו אם במהלך הקדנציה השנייה לכהונתו הוא מגיע ל-8 שנים מצטברות של כהונה בכנסת.

13) חברי כנסת שייבחרו לתפקידי שרים או סגני שרים ידרשו להתפטר מחברותם בכנסת.

14) פרש חבר כנסת מהרשימה, יקודמו כל המועמדים על פי סדר בחירתם.

15) תוצאות הבחירות הפנימיות יפורסמו באתר המפלגה.

תפקיד חברי הכנסת והסיעה:

16) להגיש לכנסת הצעות חוק שזכו לאישור האספה הכללית בשם המפלגה.

17) חבר כנסת שמעוניין להגיש הצעת חוק פרטית, יתייעץ עם הצוות המקצועי.

18) להגיש שאילתות לממשלה בשם חברי המפלגה, לפי שיקול דעת חברי הכנסת.

19) להקריא נאומים של חברי המפלגה מעל דוכן הכנסת לפי שיקול דעת חברי הכנסת.

20) לקדם הצעות חוק בוועדות.

21) לתת אישורי כניסה לכנסת לחברי מפלגה.

22) לעדכן את חברי המפלגה בדיווח שבועי שיפורסם באתר המפלגה על פעילותו במשך השבוע. לקיים פגישה חודשיות פתוחה אליה יוזמנו כל חברי המפלגה.

23) לספק לחברי המפלגה לפי בקשתם חומרי מחקר של מחלקת המחקר של הכנסת.

24) חברי הסיעה בכנסת יעבדו בשיתוף פעולה כצוות לפי מטרות המפלגה ויעדיה.

25) הצבעות בכנסת על הצעות חוק: בהצעות חוק שזכו לרוב של 66% מבין חברי האסיפה הכללית תונהג משמעת סיעתית. במקרים אחרים לשיקול המועצה להחליט האם להטיל על חברי הסיעה משמעת סיעתית.

תגובות
תגובות