קול העם

חוק יסוד משאבי הטבע ואוצרות המדינה

הנך צופה בטיוטה בנושא

עודכן בתאריך 15 Oct 2018
תוכן העניינים
תוכן העניינים
מלל
חוק יסוד: משאבי הטבע אוצרות הציבור – אוקטובר 2018

1.מהות החוק:

1.1 חוק יסוד זה בא לבסס את העובדה כי אוצרות הציבור שייכים לציבור. חוק יסוד זה ניתן לשנות רק ברוב של לפחות שני שליש מחברי הכנסת או במשאל עם.

1.2 את אוצרות הציבור כמשאבים לתועלת הציבור, תנהל מועצה ציבורית, בראשה יעמוד שופט בדימוס שימנה בית המשפט העליון ברוב קולות. 60% מחבריה ימונו ע"י הציבור ו-40% ע"י הממשלה. כל דיוניה באסיפה הכללית ובוועדות יהיו פתוחים לציבור, יוקלטו, יוסרטו ויישמרו.

2.מהם אוצרות הציבור: 

2.1.כל מחצב, משאב טבע, עתיקות, חומר גלם, קרקע, אוויר, מים, שטחים ציבוריים ומבני ציבור, על הקרקע או המים, מעליהם או מתחתיהם, בכל שטח המדינה והמים הכלכליים שלה.

2.2.כל התשתיות הפיסיות באוויר, ביבשה ובמים, המשמשים לתחבורה, לתקשורת, לייצור והולכת חשמל ולייצור והולכת מים מלוחים, מתוקים או משומשים, בכל שטח המדינה או המים הכלכליים שלה. למעט, תשתיות פרטיות בחצרים פרטיים לשימוש פרטי או תשתיות בזיכיון.

2.3.כל הזכויות לתעבורת תקשורת באוויר בכל התדרים ולכל סוגי התשדורות. למעט, תעבורה בזיכיון.

2.4.חלק מהזכויות הלאומיות שהסמכות לניהולם ו/או הפיקוח עליהם מועברות למועצה לניהול אוצרות הציבור: דואר, כליאה (בתי סוהר ובתי מעצר), הגנת הסביבה, הטיפול בשפכים ובפסולת, תחבורה ציבורית.

3.זכות שימוש, הפקה, פיתוח ומכירה של אוצר ציבורי:

3.1.לא ישתמש אף אחד באוצרות הציבור ללא רשות הציבור.

3.2.רשות השימוש, ההפקה, ההולכה, הטיפול, התחזוקה והמכירה של אוצר ציבורי, תינתן, רק כאשר החוק מתיר זאת, אך ורק בחכירה, כזיכיון, במכרז פומבי ולתקופה מכסימלית של 25 שנה . 3.3.בתקופת הזיכיון, לפחות 80% מהרווחים שיופקו, ישולמו לציבור. כרווחים יוגדרו ההכנסות בניכוי עלויות ההשקעה, המימון, ההפקה, הפיתוח, ההולכה, השיווק, התחזוקה והחידוש. כל פגיעה של הזכיין בסביבה או באוצרות הציבור מעבר לממוצע המקובל ב- OECD, תחייב את השבת הזיכיון על אתר, השבת המצב לקדמותו ע"ח הזכיין, תשלום קנס גבוה ואיסור לשמש עוד לעולם כזכיין של הציבור.

3.4.למועצה, ברוב של 70% באסיפה הכללית, שמורה הזכות לשנות כל סעיף בכל חוזה זכיינות, עד וכולל ביטולו המוחלט. החלטתה חייבת לנבוע מטובתו של הציבור, להיות מנומקת ולכלול פיצוי הולם לזכיין שנפגע.

3.5.בתום הזיכיון, יועברו השטחים ועליהם הבניינים, התשתיות והמתקנים, ספרי המתקן, הידע וכל הזכויות בחזרה לציבור במצב תפעולי דומה לרמה הגבוהה ביותר בה פעלו בין השנים 10-15 לתקופת הזיכיון.

3.6.המועצה רשאית להעביר ללא מכרז חלק מסמכויותיה לרשויות ציבוריות או מוניציפליות. רשות שהועברו אליה סמכויות ושיתגלה כי אינה נוהגת בשקיפות מוחלטת, סמכויותיה יילקחו ממנה על אתר ולא יוחזרו לה משך 3 שנים לפחות.

4.עונש על פגיעה באוצר ציבורי: 

4.1.מי שיואשם כי פגע באוצר ציבורי, במעשה או במחדל, או כי התרשל למנוע פגיעה כזו, כבעל זיכיון או שלא – יישפט באופן אישי ויהייה צפוי למאסר ולקנס שישולם מכיסו הפרטי.

4.2.פגיעה באיכותם של האוויר, המים והקרקע תחשב כפגיעה בתשתיות משמרות חיים ותגרור עונשים כבדים וקלון.

5. חובות המדינה והמועצה הציבורית לציבור וניהול אוצרות הציבור:

5.1.אוויר: המדינה חייבת באספקת אוויר נקי ברמת מינימום של הממוצע ב-OECD, בכל הפרמטרים. הציבור יקבל אוויר בחינם. אסורה זכיינות. המועצה מייעצת ומפקחת.

5.2.תשתיות תחבורה: המדינה חייבת בהקמה, תפעול ואחזקה של תשתיות לתחבורה ביבשה, בים ובאוויר, לכל הצרכים והשימושים, ברמת מינימום של הממוצע ב-OECD, בכל הפרמטרים. תשתיות להליכה ברגל ו/או בכלי אישי שאינו ממונע ישמשו את הציבור בחינם. שימוש בכל תשתית אחרת יותר לכל אחד בתשלום. מותרת זכיינות, בתנאים: א. תישמר חובת המדינה לספק תחבורה ציבורית בשטח המדינה בחינם. ב. אף גורם לא יחזיק מעל ל5% מסך כל התשתיות ומעל ל-15% מסך התשתיות בכל תחום. ג. לפחות 60% מהתשתיות בכל תחום לא יהיו בזכיינות. המועצה מייעצת ומפקחת.

5.3.תחבורה ציבורית בשטח המדינה: המדינה חייבת בהסדרת תחבורה ציבורית 24/7 בשטח המדינה, ברמת מינימום של הממוצע ב-OECD, בכל הפרמטרים. שימוש אישי בחינם. מותרת תחבורה ציבורית פרטית או בזכיינות, בתנאי שאף גורם לא יתפעל מעל ל-5% מסך כל התחבורה הציבורית שבתוך שטח המדינה. המועצה מייעצת ומפקחת.

5.4.ייצור, הולכת וחלוקת חשמל: המדינה חייבת באספקת חשמל ברמת מינימום של הממוצע ב-OECD, בכל הפרמטרים. חשמל יימכר במחיר הזול ביותר האפשרי. מותרים ייצור והולכת חשמל בזכיינות, בתנאים: א. החלוקה 100% של המדינה. ב. בידי גוף אחד תהייה כמות מכסימום של: 5% מסך הייצור, 5% מסך ההולכה ו-5% מסך שניהם יחד. ג. לפחות 50% מהייצור ולפחות 50% מההולכה יהיו בידי המדינה. משק החשמל כולו ינוהל ע"י המועצה. הגוף המדינתי היא 'חברת החשמל לישראל'.

5.5.ייצור, הולכת וחלוקת מים מתוקים מתאימים לשתייה: ראה ס' קודם: "חשמל". הכול זהה, למעט שאת החלוקה מבצעות הרשויות המקומיות ולא המדינה והגוף המדינתי היא 'מקורות' ולא חברת החשמל.

5.6.תשתיות תקשורת: המדינה חייבת בקיומם של תשתיות תקשורת ברמת מינימום של הממוצע ב-OECD, בכל הפרמטרים. השימוש בתשתיות יהייה בתשלום בתחרות פתוחה. מותרת זכיינות של עד ל-100% מהתשתיות, בתנאים: א. תקשורת ציבורית תועבר בחינם או בתשלום מינימלי. ב. התחייבות לא להעביר תקשורת עויינת למדינה, לציבור או לדמוקרטיה. ג. התחייבות להעביר (בתשלום) כל תקשורת שאינה פוגענית. ד. גורם בודד לא יחזיק יותר מ-8% מסך תשתיות התקשורת. ה. כל סטייה מתנאי הרישיון תבטל את הזיכיון על אתר. המועצה רק מייעצת ומפקחת.

5.7.תשתיות לאיסוף, טיפול, מחזור, הולכת המושב ומכירתו ו/או קבורתו בשפכים ופסולת מכל סוג: המדינה חייבת באיסוף, טיפול, מחזור, הולכת וחלוקת שפכים ופסולת מושבים ו/או קבורתם ברמת מינימום של הממוצע ב-OECD, בכל הפרמטרים. האיסוף, חלוקת המושב ו/או הקבורה, יהיו בחינם או בתשלום מינימלי ככל האפשר. על הימנעות או הפרעה להפרדת ואיסוף פסולת או השלכתה ברשות הרבים יוטלו עונשים חמורים ויוכרז קלון. ככל שעלות הטיפול יקרה יותר, המחיר לנפטר מהפסולת גבוה יותר. זכיינות לגורמים שאינם תאגידים ציבוריים בבעלות המדינה או רשויות ציבוריות שלא למטרות רווח, תינתן בתנאים: א. מכסימום 5% בכל שלב, בכל תחום ובסך משק השפכים והפסולת כולו. ב. לפחות 50% מכל שלב בכל תחום יהיו בבעלות הציבור. משק השפכים והאשפה ינוהל ע"י המועצה.

5.8.תשתיות להפקת, טיפול, הולכת ומכירת מחצבים ומשאבי טבע: הערות: A. שימוש באוויר או ברוח אינו מחוייב בזכיינות אבל השבת האוויר המשומש מחוייבת בפיקוח ומכירת תוצרים כן מחוייבת. B. שימוש בקרני השמש אינו מחוייב בזכיינות, אבל מכירת התוצרים כן. C. הפקת או שאיבת מים, גם לשימוש פרטי, חייבים בזכיינות. D. השימוש בקרקע לכל מטרה, כולל לבית פרטי, מחייב זכיינות. הפקת, טיפול, הולכת ומכירת מחצבים ומשאבי טבע שאינם מוזכרים בהערות A-D, אפשרית בזכיינות עד 100%, בתנאים: א. חובת השמירה על רמת מינימום של הממוצע ב-OECD, בכל הפרמטרים, כולל שלב ה"השבה לקדמות". ב. לגורם אחד מכסימום 10% בכל שלב בכל תחום ובמשק כולו. ג. איסור ייצוא אם לא הובטחה אספקה לרווחת הציבור למשך לפחות 50 שנה. המועצה מייעצת ומפקחת.

5.9.אדמות הציבור: כל האדמות בכל שטח המדינה והמים הכלכליים שלה שייכים לציבור. מי שבידו "קרקע פרטית" ביום אישור חוק זה, יקבל זיכיון לשימוש באותה קרקע למשך 2 תקופות רצופות של 25 שנים כ"א (סה"כ 50 שנה), ללא תשלום וללא הליך נוספים. כל האדמות, כולל אלה הנמצאות ביום חקיקת חוק זה בחכירה, השכרה, נאמנות, זכות שימוש או בכל דרך אחרת בידי כל גורם בין פרטי, מאוגד, או ציבורי – יירשמו ע"ש הציבור ברישום מלא ושלם. אדמה תוחכר בזכיינות לשימושים, בתנאים ובמחירים עליהם תחליט המועצה. מי שמחזיק בנכס, בניין או מתקן שחוקיותו ובעלותו עליהם אינם מוטלים בספק, חוזה הזכיינות אתו על האדמה יחודש, תמורת תשלום מתאים. חלק מהאדמות יוחכרו לשימושים ציבורים למשרדי ממשלה או רשויות מוניציפליות או רשויות ו/או תאגידים ממשלתיים תמורת תשלום מתאים ויוגדרו אדמות מדינה. את אדמות הציבור תנהל המועצה. רשות מקרקעי ישראל, הקרן הקיימת לישראל וגופים אחרים המחזיקים ביום חקיקת חוק זה ב"בעלות" על אדמה, מעמדם כגופים עצמאיים תבוטל והבעלות עליהם תועבר למועצה.

5.10.מבני הציבור: כל מבנה שאינו "פרטי" ביום אישורו של חוק זה, יירשם ע"ש הציבור ברישום מלא ושלם. המדינה חייבת בהקמתם של מבנים לרווחת הציבור, כולל דירות ציבוריות מתאימות בכמות של לפחות 10% מכמות המשפחות במדינה. בני 30 ומעלה החיים בגפם ייחשבו כמשפחה. מבני ציבור יושכרו בתשלום. את מבני הציבור תנהל המועצה.

5.11.שטחי הציבור: חופים מוכרזים לרחצה, ערוצים, אגני היקוות, שמורות טבע, גנים וחפירות ארכיאולוגיות, גנים ציבוריים, גני משחקים, יערות, שטחים פתוחים, אדמות עליהם מבנים ו/או מתקנים לרווחת הציבור וכיוצא באלה, הם שטחי הציבור וישמשו לרווחת הציבור. רובם יהיו פתוחים לציבור בחינם. מליאת המועצה יכולה להחליט על תשלום סמלי על שימוש בשטחים ייחודים בודדים. כל ה"בעלויות" ו"זכויות החכירה, האחזקה או השימוש" הקיימים ביום פרסום חוק זה יבוטלו. נפגעים מהחלטה זו יגישו למועצה תביעה לפיצוי כספי על נזקיהם. כל הגופים הממלכתיים, הציבוריים, המוניציפליים וכד' הקשורים לשטחים אלה יאבדו את זיקתם המשפטית הקודמת וימוזגו לתוך המועצה. את שטחי הציבור תנהל המועצה.

5.12.זכויות הציבור לשירותי דואר, כליאה והגנת הסביבה: כולם ינוהלו ע"י המועצה ברמת מינימום הממוצע ב-OECD, בכל הפרמטרים. לשירותי הדואר מותר למכור זיכיונות עד ל-50% מסך השירותים ועד 5% לגורם בודד. הטיפול בכליאה והגנת הסביבה יבוצע ללא זכיינות בכלל.

6. רשויות הציבור: 

ליד המועצה יוקמו רשויות ציבוריות להן תעביר המועצה חלק מסמכויותיה לצרכי הניהול השוטף של תחום ספציפי מוגדר, כגון: רשות מנהל אדמות ישראל, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, רשות הנמלים, רשות הרכבות, רשות החשמל, רשות המים, רשות מבני הציבור, רשות הדיור הציבורי, הרשות לטיפול בשפכים ובפסולת, רשות הגז והנפט, רשות המחצבים, רשות הרכבות, רשות הדואר, רשות בתי הסוהר וכד'.

7. תקציב המועצה:

במשך 5 שנים מיום חקיקת חוק זה, למועצה יועברו 5% אוטומטיים מתקציב המדינה. החל מהשנה הששית תקציבה ירד כל שנה ב-1% עד שיגיע ל-0. מוצהר כי תקציבה של המועצה אמור להגיע מכספים שתגבה מזכיינים, חוכרים ומשתמשים. עפ"י הערכות, בקופת המועצה אמורים להיווצר עודפי תקציב משמעותיים. עודפים אלה יועברו למוסד לביטוח לאומי.

8. חקיקה ואכיפה: 

המדינה מתחייבת שלא לעכב תיקוני חקיקה שיידרשו להפעלתו של חוק זה כרוחו. המדינה גם מתחייבת להעביר למשטרת ישראל, לפרקליטות ולמערכת בתי המשפט תקציבים נוספים עבור כוח אדם נוסף לצרכי אכיפת האמור בחוק זה.

תגובות
תגובות