קול העם

חוק משאלי עם

תגובות לגרסה

עודכן בתאריך 03 Oct 2018
תגובות לגבי צפייה בהקשר
1) הצעת החוק תועבר לאישור "הרשות" וזו תבדוק ותאשר את תקינות ההצעה תוך 60 יום.
1 תגובה
תגובות לגבי צפייה בהקשר
4) יוזמי הצעת החוק יכינו גם הצעה לנוסח השאלה שתוצג במשאל העם.
1 תגובה
תגובות לגבי צפייה בהקשר
1) על יוזמה להכנת הצעת חוק למשאל יחתמו לפחות 10 אזרחים ביניהם יהיה לפחות אחד בעל השכלה משפטית.
1 תגובה
תגובות לגבי צפייה בהקשר
3) הכנסת תוכל לפסול הצעת חוק שעלתה מהציבור ברוב של 70 חברי כנסת.4) תהליך החקיקה יסתיים במועד סביר ומשאל העם יתקיים לא יותר מאשר שנה מאישור החתימות של העצומה.
1 תגובה
תגובות לגבי צפייה בהקשר
משאל עם לביטול חוק שנחקק על ידי הכנסת:
2 תגובות
תגובות לגבי צפייה בהקשר
3) לאישור חוק יסוד חדש נדרש רוב של 66 אחוזים מהמצביעים וקוורום של 25 אחוז מבעלי זכות ההצבעה.
1 תגובה
תגובות לגבי צפייה בהקשר
הצעת חוק משאל עם עדכון אחרון אחרי תגובות: 13.06.18
1 תגובה
תגובות לגבי צפייה בהקשר
2) ניתן לבטל חוק שנחקק במשאל עם במשאל עם חוזר שיתקיים לפחות שנה לאחר המשאל הראשון.
2 תגובות
תגובות לגבי צפייה בהקשר
חוק משאל עם נועד לתקן ולשכלל את השיטה הדמוקרטית, להתאים את השיטה הפוליטית למאה ה-21, לעידן האינטרנט, לדמוקרטיה מתקדמת שבה הציבור מעורב בתהליכי חקיקה בהליך מוסדר של דיון והצבעה כל ימות השנה.
2 תגובות
תגובות לגבי צפייה בהקשר
5) למציע ינתנו 9 חודשים לאיסוף החתימות על הצעת החוק
1 תגובה
תגובות לגבי צפייה בהקשר
4) בנוסף לחתימות האזרחים על עצומה תידרש גם חתימה של 30 חברי כנסת על העצומה
1 תגובה
תגובות לגבי צפייה בהקשר
הגיע הזמן לתקן את השיטההדמוקרטית, להתאים את השיטה הפוליטית שהומצאה לפני 250 שנים למאה ה-21, לעידן האינטרנט, לדמוקרטיה מתקדמת בה הציבור יכול לקבל ולפסול חוקים בהליך מוסדר של דיון והצבעה כל ימות השנה. בציבור ובקרב העיליתות במיוחד קיים חשש ממשאל עם בו "האספסוף" יקבל החלטות גרועות הפוגעות במדינה ובמרקם החברתי במיוחד. הצעת החוק הנוכחית מותירה בידי חברי הכנסת כוח לפסול החלטות גרועות ומחייבת את יוזמי המשאל לקבל תמיכה של חלק מחברי הכנסת כתנאי לקיום המשאל.
1 תגובה
תגובות לגבי צפייה בהקשר
12) הכנסת תוכל לפסול משאל עם ברוב מיוחס שילך ויקטן עם השנים. בחמש השנים הראשונות תוכל הכנסת לפסול חוק אם יתנגדו לו 70 ח"כים, ואחר כך יידרש רוב של 80 חברי כנסת לביטול חוק שאושר
2 תגובות
תגובות לגבי צפייה בהקשר
11) הצעות חוק שיש להן עלות תקציבית גדולה ימומשו בצורה מדורגת במהלך מספר שנים מבלי לפרוץ את מסגרת התקציב
2 תגובות
תגובות לגבי צפייה בהקשר
10) כל הצעת חוק תאושר על ידי משרד המשפטים לפני ההצבעה
2 תגובות
תגובות לגבי צפייה בהקשר
9) הוצאות לקמפיינים בעד ונגד חוקים שיועלו למשאל עם יוגבלו בחקיקה שתחייב בין היתר פרסום שמות הממנים
2 תגובות
תגובות לגבי צפייה בהקשר
7) צוות בלתי תלוי של אזרחים שיבחר בצורה רנדומלית מתוך רשימת מתנדבים, יכין מסמך קצר בן עמוד או שניים, שמסביר את מהות, משמעות והשלכות החוק בלשון פשוטה ואוביקטיבית. הצוות יפגש עם מומחים התומכים והמתנגדים להצעת החוק וישמע את דעתם.
3 תגובות
תגובות לגבי צפייה בהקשר
6) לאחר הגשת הצעת החוק הראשונית יכין המציע הצעה מפורטת בשיתוף הציבור ומומחי ממשרדי הממשלה והרשויות הנוגעות בחוק אולם הפוסק האחרון בגיבוש נוסח החוק יהיה הגורם שהעלה את ההצעה. במידה ובמהלך הדיונים יגיעו המציע והרשויות המוסמכות להבנות יוכל מציע החוק למשוך את ההצעה ולבטלה.
1 תגובה
תגובות לגבי צפייה בהקשר
3) כדי להעלות הצעת חוק למשאל עם תידרש תמיכה של 1 אחוז מבעלי זכות הבחירה על עצומה שמסבירה את עיקריו של החוק המוצע
3 תגובות
תגובות לגבי צפייה בהקשר
2) הטיפול המנהלתי בתהליך משאל העם יעשה על ידי גוף מיוחד שיוקם למטרה זו ואשר יורכב ממשפטנים לא פוליטיים
2 תגובות