קול העם

חזרה

הפרדת תפקיד היועץ המשפטי לשניים

Guy Jana - גיא ג'אנה Guy Jana - גיא ג'אנה  •  30-08-2017  •    4 תגובות  • 

- כשומר הסף הבכיר ביותר - רק היועץ המשפטי לממשלה יכול לפתוח הליכי חקירה ומשפט נגד ראש הממשלה.

הפרדת תפקיד היועץ המשפטי לשניים - לא ייתכן שהקטגור והסנגור של ראש הממשלה יהיה אותו אדם.

דברי הסבר

לאור ההתנהלות והביקורת המופנית כלפי היועמ"ש  להלן דיון בהצעת חוק ציבורית לשינוי מבני בגוף  היועמ"ש

תיאור מצב והבעיות הקיימות היום  

 1. קיים ניגוד אינטרסים בגוף היועמ"ש מועדת שמגר שעלה בעבר כנושא לדיון ציבורי. במסגרת התפקיד של היועמ"ש הוא נותן שירותים לרשות המבצעת והממשלה -יושב בישיבות משותפות ומשמש כפרקליט, כתובע הכללי  וכסנגור של הממשלה. ומצד שני הוא היחיד שמוגדר בחוק יסוד הממשלה שיכול לפתוח חקירה פלילית מול ראש וגופי הממשלה.   נושא זה יוצר  ביקורת  ציבורית הולכת וגדלה כי אין הוא מבצע את עבודתו נאמנה. לדעתנו זאת פרצה שיש לסגור בכדי לייצר פיקוח ציבורי על הממשלה ורשויותיה ולהפריד את התפקיד לשניים בכדי להבטיח את אמון הציבור במערכת הפוליטית ובכדי להרתיע ולייצר מנגנון בו גופי הממשל לא יוכלו לייצר לחץ פרסונליי על אותו הפרקליט.  

 2. מינוי היועמ"ש. דומה הדבר כי היועמ"ש ממונה על ידי אלה שהוא אמור לבקר - ניגוד עניינים בעייתי ומובנה.   אנו מציעים שמינוי שומרי הסף ביניהם היועמ"ש יועבר לגוף מינויים ציבורי.  

 3. בקרה על היועמ"ש כיום אין גוף בקרה שמדווח על הפעילות של המבקר ושאפשר לפנות אליו במידה ויש התנהלות לקויה של היועמ"ש

קישורים ומידע

 1. ועדת שמגר - החקיקה האחרונה בתחום

 2. לינק למערכת ולהצעות שעלו מהציבור

 3. כתבות בנושא

  1. פרופסור  אריאל בנדור     http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3773599,00.html

  2. מאמר בתקדין   http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=5070346

 

תגובות (4)


נדרשת התחברות או הרשמה בכדי להשאיר תגובה
 • Miri Nir
  Miri Nir  • ד 30 אוג 12:41:03 +02:00 2017

  מברכת על עשרת הדיברות הראויות הללו.
  הם התרופה למכות שהונחתו על מדינת ישראל
  בדמות הון שילטון עולם תחון
  פריימריז שהם כל דבר רק לא דמוקראטיה אמיתית רק
  חזות של פרוצדורה מלאכותית להנצחת תאוות שררה ושילטון. העמקה של נורמות התנהלות פוליטית מושחתת על ידי הנצחה של שילטון יחיד בלי הגבלת מספר כהונת . פוליטיזציה מסןאבת של נבחרי ציבור המחויבים ללאג׳נדה פרטית ואישית במקום לאינטרסים ממלכתיים וכן . גם הגנה על מיעוטים .
  כן אני בעד

  אין תגובות
 • Asher Ben-David
  Asher Ben-David  • ו 16 פבר 18:01:41 +01:00 2018

  חלק א'
  יש לפצל את התפקיד לשניים
  1. היועץ המשפטי לממשלה יתפקד כמו כל יועץ משפטי בגוף עסקי ויהיה האחראי המקצועי לכל היועצים המשפטיים בגופים הציבוריים בנוסף ייעץ לממשלה לגבי ניסוח חוקים ותקפותם.
  2. התובע הכללי
  שני בעלי התפקיד ימונו באופן הבא
  1. היועץ המשפטי - תוגש לראש הממשלה רשימת שלושה מועמדים מטעם נשיא בית המשפט העליון לאחר שהתייעץ עם וועדת איתור שמינה.
  2. התובע הכללי - תוגש לשר המשפטים רשימת שלושה מועמדים מטעם נשיא בית המשפט העליון לאחר שהתייעץ עם וועדת איתור שמינה.

  התובע הכללי יהיה גוף סטאטוטורי שאינו כפוף לממשלה. תקציבו מוגדר מראש בחוק.

  הסתר תגובה 1
   • Asher Ben-David
    Asher Ben-David  • ו 16 פבר 18:09:39 +01:00 2018

    חלק ב'
    תוקם וועדת שימועים ש 66% מחבריה מהאופוזיציה ו 33% מהקואליציה
    וועדת השימועים תקיים שימוע פומבי לכל אחד מבעלי התפקיד טרם מינויו. עדותו בפני הוועדה בשבועה.
    אחת לשנה יתן על אחד משני בעלי תפקיד אלה עדות בפני הוועדה לגבי תפקוד משרדו בשנה החולפת ויענה לשאלות שיופנו אליו.
    ברוב של 75% מחברי הוועדה ניתן לזמן כל אחד משני בעלי התפקיד עד עוד פעמיים במהלך השנה.
    ברוב של 75% מחברי הוועדה ניתן לסיים את כהונתו של בעל התפקיד. רק הוועדה יכולה לסיים את תפקידו.

    בצורה זו ווידאנו ש:
    1. מינויו נקי משיקולי נאמנות לממנה ואופיו וכישוריו פומביים
    2. בעל התפקיד נאמן למדינה ולא למי שמינה אותו. האיום של סיום תפקידו הוא רק במקרים קיצוניים של תמימות דעים נדירה בין קואליציה ואופוזיציה ברוב של 75% בלבד.
    3. הציבור מקבל מידע תקופתי פומבי על תפקודו ועל עניינים שעל סדר היום הציבורי הנוגעים אליו.
    4. לממשלה יש ייעוץ משפטי לו היא זקוקה. היועץ המשפטי חזק מול הממשלה אבל עדיין משרת אותה.
    5. התובע הכללי עצמאי לחלוטין משיקולים פוליטיים.

    אין תגובות