קול העם

חוק משאל עם

הנך צופה בטיוטה בנושא

עודכן בתאריך 03 Mar 2018
תוכן העניינים
תוכן העניינים
מלל

הגיע הזמן לתקן את השיטה הדמוקרטית, להתאים את השיטה הפוליטית שהומצאה לפני 250 שנים למאה ה-21, לעידן האינטרנט, לדמוקרטיה מתקדמת בה הציבור יכול לקבל ולפסול חוקים בהליך מוסדר של דיון והצבעה כל ימות השנה. בציבור ובקרב העיליתות במיוחד קיים חשש ממשאל עם בו "האספסוף" יקבל החלטות גרועות הפוגעות במדינה ובמרקם החברתי במיוחד. הצעת החוק הנוכחית מותירה בידי חברי הכנסת כוח לפסול החלטות גרועות ומחייבת את יוזמי המשאל לקבל תמיכה של חלק מחברי הכנסת כתנאי לקיום המשאל.

במציאות הפוליטית של ישראל 2018 נחקקים חוקים שרוב הציבור מתנגד להם ולא מטופלים נושאים אשר רוב הציבור רוצה שיטופלו.

חוק משאל עם נועד לשנות את מאזן הכוחות בין העם ונבחריו ולהגביר את האמון בשיטה הדמוקרטית. החוק יאפשר לקיים משאלי עם בהם יאושרו או יפסלו חוקים.

מימוש החוק יעשה בעזרת טכנולוגיה מתקדמת שתבטיח את "ביטחון המידע" ותאפשר לאזרחים גישה נוחה ופשוטה להצבעה מהמחשב או הסמרטפון, ולמי שאיננו שולט בטכנולוגיה בשיטות המסורתיות של הצבעה בקלפיות.

המערכת הממוחשבת תאפשר לכל אזרח לייפות את כוחו של אדם שעל דעתו הוא סומך להצביע במקומו באופן חד פעמי.

עקרונות כללים של החוק:

1) זכאים להשתתף במשאל עם כל בעלי זכות הבחירה ביום קיום המשאל

2) הטיפול המנהלתי בתהליך משאל העם יעשה על ידי גוף מיוחד שיוקם למטרה זו ואשר יורכב ממשפטנים לא פוליטיים

3) כדי להעלות הצעת חוק למשאל עם תידרש תמיכה של 1 אחוז מבעלי זכות הבחירה על עצומה שמסבירה את עיקריו של החוק המוצע

4) בנוסף לחתימות האזרחים על עצומה תידרש גם חתימה של 30 חברי כנסת על העצומה

5) למציע ינתנו 9 חודשים לאיסוף החתימות על הצעת החוק

6) לאחר הגשת הצעת החוק הראשונית יכין המציע הצעה מפורטת בשיתוף הציבור ומומחי ממשרדי הממשלה והרשויות הנוגעות בחוק אולם הפוסק האחרון בגיבוש נוסח החוק יהיה הגורם שהעלה את ההצעה. במידה ובמהלך הדיונים יגיעו המציע והרשויות המוסמכות להבנות יוכל מציע החוק למשוך את ההצעה ולבטלה.

7) צוות בלתי תלוי של אזרחים שיבחר בצורה רנדומלית מתוך רשימת מתנדבים, יכין מסמך קצר בן עמוד או שניים, שמסביר את מהות, משמעות והשלכות החוק בלשון פשוטה ואוביקטיבית. הצוות יפגש עם מומחים התומכים והמתנגדים להצעת החוק וישמע את דעתם.

8) לקראת קיום משאל עם ינתן זמן לתשדירי שרות באורך זהה למציעי החוק ומתנגדיו ויפורסם באמצעי התקשורת מסמך ההסבר שהוכן על ידי צוות האזרחים (ס' 7)

9) הוצאות לקמפיינים בעד ונגד חוקים שיועלו למשאל עם יוגבלו בחקיקה שתחייב בין היתר פרסום שמות הממנים

10) כל הצעת חוק תאושר על ידי משרד המשפטים לפני ההצבעה

11) הצעות חוק שיש להן עלות תקציבית גדולה ימומשו בצורה מדורגת במהלך מספר שנים מבלי לפרוץ את מסגרת התקציב

12) הכנסת תוכל לפסול משאל עם ברוב מיוחס שילך ויקטן עם השנים. בחמש השנים הראשונות תוכל הכנסת לפסול חוק אם יתנגדו לו 70 ח"כים, ואחר כך יידרש רוב של 80 חברי כנסת לביטול חוק שאושר

תגובות
תגובות