קול העם

תקנון קול העם

הנך צופה בטיוטה בנושא

עודכן בתאריך 22 Oct 2017
תוכן העניינים
תוכן העניינים
מלל
 פרק 1 - הוראות כלליות 

1 הערה כללית - התקנון אינו ערוך בשפה משפטית ואינו מכסה בשלמות את כל מרחב אפשרויות של התנהלות המפלגה, הוא עשוי להשתנות עם התפתחות המפלגה ורכישת ניסיון במימוש עקרונות הדמוקרטיה הישירה. בכל מקרה של מחלוקת בה ניתן לפרש את התקנון בצורות שונות או שהמקרה אינו מפורט בתקנון תפסוק "מועצת המייסדים" ברוח התקנון ועקרונות הדמוקרטיה הישירה. במקרים עקרוניים תעביר "מועצת המייסדים" את ההחלטה למועצת העם או לאספה הכללית.

2 מטרת התקנון - תקנון זה מסדיר את כללי החברות, את תפקידי וסמכויות מוסדות המפלגה, את דרכי קבלת ההחלטות והתנהלות המפלגה, את נהלי הבחירות למוסדות המפלגה ולמוסדות חיצוניים.

3 עקרונות כללים של התנהלות המפלגה - המפלגה תתנהל על פי עקרונות הדמוקרטיה ההשתתפותית: החלטות חשובות יקבעו על ידי כלל חברי המפלגה (האספה הכללית), ביזור סמכויות, שוויון מלא בין החברות והחברים, שאיפה לקבלת החלטות על בסיס הסכמה רחבה, שקיפות מרבית, רוטציה במילוי תפקידים.

4 בכל מקום במסמך זה בו מוזכרת המילה "מפלגה", הכוונה היא למפלגת הציונות החדשה - מפלגת העם.

5 מוסדות המפלגה שתקנון המפלגה לא קבע עבורם נהלי עבודה בעניין מסוים, יקבעו עבור עצמם את נהלי העבודה והתקנות הנוגעות לתחום אחריותם בהתאם לצורך.

  פרק 2 - חברות וביטול חברות במפלגה  

1 רשאי להצטרף למפלגה כל אזרח מדינת ישראל בעל זכות בחירה לפי חוקי מדינת ישראל, אשר אינו חבר במפלגה אחרת.

2 המבקש להצטרף למפלגה, ימלא ויחתום על טופס בקשה להצטרפות, וישלם את דמי החברות.

3 החברות במפלגה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים כפי שיקבעו מידי פעם על ידי האספה הכללית. חבר שלא שילם את דמי החברות במשך שנה, ישלח לו מכתב ו/או הודעה בדואר אלקטרוני לתזכורת, במידה ולא ישלם תוך 60 יום, יוצא באופן אוטומטי מהמפלגה.

4 החברות במפלגה מותנית בקבלת עקרונות ותקנון המפלגה, שמירת הוראות, והחלטות מוסדות המפלגה.

5 בית הדין הפנימי של המפלגה רשאי להפסיק את חברותו של חבר מפלגה אשר פועל בניגוד לעקרונות ורוח המפלגה, גרם למפלגה נזק במעשה או במחדל או הורשע על ידי בית דין ישראלי בעבירה שיש עמה קלון.

6 הודעה אישית של החבר בדבר הפסקת חברות תיעשה באמצעות פניה בכתב למזכירות המפלגה והיא תיכנס לתוקף 48 שעות לאחר שנמסרה.

7 לחבר שחברותו הופסקה ניתנת זכות ערעור בפני ערכאה עליונה של בית הדין הפנימי של המפלגה.

 פרק 3 - זכויות חברי המפלגה  

1 להשתתף ולהצביע ״באספה הכללית״.

2 להציע נושאים לדיון והחלטה ״לאספה הכללית״.

3 להיבחר לתפקידים במוסדות המפלגה וכנציג המפלגה במוסדות חיצוניים, בהתאם למפורט בתקנון.

4 לעיין בפרוטוקולים של דיוני מוסדות המפלגה.

  • נושאים הנוגעים לענייני הפרט, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, לא יועמדו לעיון הציבור.

  • גופי המפלגה השונים יוכלו להגדיר נושאים בהם אין להעמיד את הפרוטוקולים לעיון הציבור, באישור המועצה.

     פרק 4 - האספה הכללית 
    

האספה הכללית מורכבת מכלל חברי המפלגה והיא המוסד העליון של המפלגה. החלטותיה מחייבות את חברי המפלגה ומוסדותיה. האספה תנהל את כל דיוניה ותקבל את החלטותיה באמצעות מערכת הדיונים וההצבעות האלקטרונית על פי פרק 5 של התקנון. סמכותה של האספה הכללית: 1 לקבוע ולעדכן את עקרונות היסוד של המפלגה.;

2 לדון ולאשר את עמדות המפלגה בנושאים אקטואליים שוטפים כגון - הצעות חוק, תקציב המדינה, מדיניות הממשלה;

3 לדון ולהחליט על שינויים בחזון המפלגה

4 לדון ולהחליט על שינויים במצע המפלגה

5 לדון ולהחליט על שינויים בתקנון המפלגה.

6 לבחור את החברים למוסדות המפלגה;

7 לבחור את מועמדי המפלגה לכנסת ולממשלה ולמוסדות חיצוניים אחרים

8 לאשר הסכמים פוליטיים כולל כניסה לקואליציה, הסכמי עודפים וכו';

9 אחת לשנה יועלו לאישור האספה הכללית הדוחות הכספיים ודוח ועדת הביקורת.

פרק 5 - דיונים וקבלת החלטות 

המפלגה תקדם ניהול דיונים והצבעות במערכת אלקטרונית, בהתאם לכך יפעלו הכללים הבאים: פרסום הצעה:

1 כל מי שרשום במערכת הדיונים וההצבעות (להלן המערכת) יכול להעלות הצעות לדיון במודול "הצעות".

2 צוות ההצבעות יבדוק את ההצעה, במידה והיא מנוסחת באופן לא ברור או מנוסחת בצורה פוגענית, יוצרת מדון וגזענית, יסתיר את ההצעה ויבקש מהכותב לתקן את ההצעה.

3 המציע רשאי לערער על החלטת צוות הצבעות בפני "מועצת המייסדים".

4 לאחר תיקון ההצעה היא תועלה מחדש במודול "הצעות"

5 צוות הצבעות רשאי לחסום משתמש שלא נשמע להוראות הצוות.

הכנת טיוטה 1 להצעה שזכתה ל 10 אחוזי תמיכה של חברי המפלגה יוקם "צוות דיון" אשר יחד עם המציע יכין טיוטה מפורטת של ההצעה.

2 כאשר הטיוטה תהיה מוכנה יכניס אותה צוות הצבעות למודול "דיון השתתפותי" לקבלת הערות הציבור.

3 פרק הזמן שינתן לציבור להערות יקבע במשותף על ידי צוות הצבעות וצוות הדיון.

4 צוות הצבעות יפרסם את ההצעה באמצעות המסרים שמפיצה המערכת ובאמצעים אחרים לפי שיקול דעתו.

הכנת ההצעה להצבעה

1 בתום הזמן שהוקצה להערות יתקן צוות הדיון את הטיוטה, לפי שיקול דעתו של צוות הדיון.

2 הצוות ישתדל להגיע להסכמה על נוסח ההצעה.

3 במקרה של חילוקי דעות בנוגע לסעיפים בתוך ההצעה, יוצגו לציבור חילוקי הדעות בסעיפים חלופיים.

4 במידה וקיימות מספר הצעות חלופיות, השונות באופן מהותי זו מזו, יוצגו לציבור ההצעות השונות להצבעה.

הצבעה

1 צוות הצבעות יעביר את ההצעה להצבעה במודול "הצבעות" ויפרסם בעזרת מערכת המסרים ובכלים נוספים על פתיחת ההצבעה.

2 רשאים להשתתף בהצבעה רק חברי המפלגה (אלא אם הוחלט אחרת, ראה סעיף 4.10).

3 צוות הצבעות ינהל את ההצבעות כמפורט ב"הגדרות צוות הצבעות".

4 משך ההצבעה – יקבע על ידי צוות ההצבעות. הצעות דחופות לפחות שני ימי עבודה, החלטות שאינן דחופות לפחות שבוע.

5 במידה ולא יצביעו 5 אחוזים מהחברים תוארך ההצבעה בשבוע נוסף, לכל היותר עד 4 הארכות של שבוע כל אחת.

6 תנאי לאישור ההצעה – השתתפות של 5 אחוזים מחברי המפלגה. אם הצביעו פחות, ההצעה לא התקבלה. ניתן יהיה להעלותה מחדש לאחר שנה.

7 הרוב הדרוש לאישור הצעה:

א הצעה לשינוי בתקנון או בחזון המפלגה או בחוק יסוד של הכנסת תאושר רק ברוב של 66 אחוזים מהמצביעים. במקרה שיש שתי הצעות ואף הצעה לא זכתה לרוב של 66 אחוזים מהמצביעים, תועמד ההצבעה שזכתה למרב הקולות להצבעת אישור של כן/לא.

ב כל הצעה אחרת תאושר ברוב רגיל.

ג במקרה של הצבעה על מספר הצעות "מתחרות" ואף הצעה לא זכתה ברוב הדרוש, שתי ההצעות שזכו למרב הקולות יועמדו להצבעה זו מול זו.

8 הצעה שהתקבלה – לא יהיה ניתן להעלות הצעה מתחרה במשך שנה למעט במקרה שחל שינוי מהותי בנסיבות שהתקיימו במועד ההצבעה. שיקול הדעת האם חל שינוי מהותי בנסיבות נתון בידיה של מועצת המייסדים.

9 צוות הצבעות יפרסם את תוצאות ההצבעות באתר המפלגה עם רשימת החברים המציעים.

שונות

10 המערכת תוכל לשמש גם להצבעות של הציבור הרחב (שאינו חבר המפלגה), ובתנאי שההחלטות שיתקבלו בדרך זו לא יחייבו את המפלגה. החלטה על העמדת המערכת להצבעות של הציבור הרחב תתקבל בצוות תאום.

 פרק 6 - מועצת המפלגה

סמכויות ותפקידים: 1 מועצת המפלגה היא הגוף המנהל הנבחר של המפלגה. 2 תפקידי המועצה: 2.1 לפעול למימוש ולקדם את חזון המפלגה, ולהניע את היוזמות הפוליטיות והאחרות של המפלגה ע"פ החלטות האספה הכללית. 2.2 קביעת עמדות המפלגה בנושאים פוליטיים: מו"מ והסכמים קואליציונים והצעות חוק ממשלתיות ופרטיות של מפלגות אחרות. 2.3 קביעת קו הסברה/עמדה בנושאים שוטפים, אקטואליים ודחופים. 2.4 אישור הוצאות כספיות חריגות שאינן כלולות בתקציב. 2.5 אישור תכניות עבודה שנתיות, פרויקטים וקמפיינים של מטה המפלגה והצוותים המקצועיים. 2.6 אישור הקמת סניפים. 2.7 קביעת סדר יום לדיוני האספה הכללית.

3 בחירת חברי מועצת המפלגה ומשך הכהונה: 3.1 מועצת המפלגה תמנה חברות וחברים אשר יבחרו על ידי האספה הכללית אחת לשנתיים. 3.2 חברות במועצת המפלגה מוגבלת ל 4 שנים רצופות. לאחר הפסקה של 2 שנים ניתן להיבחר שנית למועצת המפלגה. 3.3 סעיף זה לא חל על חברי כנסת של המפלגה ומזכיר המפלגה בעת כהונתם.

4 הרכב מועצת המפלגה 1 המועצה תורכב מנציגי מוסדות המפלגה הרשמיים וסניפיה על פי המפתח הבא: 1 - 6 נציגי ציבור שנבחרים ע"י האספה הכללית. נציגים של הסניפים על פי חלוקת המחוזות המינהליים - צפון, חיפה, תל אביב, מרכז, ירושלים, דרום (נציגי הסניפים יבחרו על ידי חברי המחוזות) 2- 6 נציגים מ 6 צוותים מקצועיים (כל צוות ישלח מועמד אחד, וכל חברי הצוותים ידרגו את המועמדים. אדם יכול להיות מועמד מטעם צוות אחד בלבד). 3 – נציג אחד מכל אחד מגופי המטה הבאים: מזכיר המפלגה, צוות תקשורת, צוות טכנולוגיות, צוות שטח, צוות כספים (הנציגים יבחרו על ידי הצוותים) 4 - 3 מחברי הכנסת של המפלגה

2 מתמודד לתפקיד במועצת המפלגה יתמודד רק במסלול אחד (כלומר, דרך האספה הכללית, המחוזות או הצוותים המקצועיים), במידה והבחירות מתקיימות במספר מסלולים במקביל או בסמוך.

3 נפסקה חברותו של חבר - הוא יוחלף על ידי חבר אחר מהצוות ממנו הגיע או הבא ברשימה ממנה נבחר.

4 חברות במועצת העם תיפסק אם פרש החבר מהמפלגה או הוצא ממנה, התפטר החבר מחברותו במועצה, על ידי מסירת הודעה בכתב למזכיר המפלגה.

חובת נוכחות חבר מועצת המפלגה חייב להשתתף בכינוסי המועצה (פיזיים או וריטואלים). חבר שנעדר מארבעה כינוסים רצופים של המועצה, או מששה כינוסים בתקופה של 18 חודשים, תופסק חברותו במועצה לאחר בירור ושימוע בבית הדין של המפלגה בשבתו כמוסד ברורים.

התנהלות המועצה 1 המועצה תבחר מבין חבריה צוות של 3 חברים אשר ירכזו וינהלו את ישיבות המועצה. 2 הצוות יוחלף כל 6 חודשים. 3 הצוות מופקד על פעילותה השוטפת והתקינה של המועצה, כינוס חברי המועצה, קביעת סדר היום וניהול הישיבות, בהתאם להוראות התקנון.

דיוני המועצה 1 דיוני המועצה יתקיימו בפגישות פרונטליות ובמערכת ממוחשבת בהתאם לבחירתה.

2 דיוני המועצה יתקיימו לפחות פעם בחודש.

3 המועצה תהיה רשאית לזמן לדיונים חברי מפלגה שונים בהתאם לצורך.

4 לבקשת 5 חברי מועצה, תתכנס המועצה לישיבה שלא מן המניין.

5 המועצה רשאית למנות ועדות משנה לפי שיקול דעתה.

6 החלטות המועצה יתקבלו ברוב רגיל ובתנאי שישתתפו בהצבעה לפחות חצי מחברי המועצה

7 חבר מועצה שנעדר מהצבעה, יכול למנות מיופה כוח להצביע עבורו.

8 פרוטוקולים של דיוני המועצה והחלטותיה יפורסמו באתר קול העם.

 פרק 7 - צוותי חשיבה מקצועיים

1 מועצת העם מורכבת מצוותי חשיבה מקצועיים בתחומים השונים - כלכלה, ביטחון, חינוך, בריאות, אנרגיה, איכות סביבה וכו'.

2 תפקיד צוותי החשיבה: ללמוד לעומק את הנושאים בהם עוסק הצוות ולהכין פתרונות והצעות לקידום ושיפור, כולל הצעות חוק וניירות עמדה.

3 מטה של הצוותים המקצועיים אשר יורכב מרכזי כל הצוותים , יתאם פעילות של הצוותים המקצועיים בנושאים שיש להם נגיעה למספר צוותים.

4 הצוותים יתנו עדיפות לנושאים דחופים על פי החלטות האסיפה ו/או במועצת המפלגה.

5 הצוותים יורכבו מאנשי מקצוע בתחום פעילות הצוות ומחברי מפלגה שימצאו עניין בנושא.

6 מספר חברי הצוות לא יוגבל, צוותים גדולים יתחלקו לצוותי משנה לפי שיקולי הצוות.

7 התנהלות הדיונים וההצבעות תעשה כמוגדר בפרק 5 של התקנון. הצעות הצוותים יהוו חלק מרכזי ממצע המפלגה ותכנית העבודה שלה, לאחר שיאושרו על ידי האספה הכללית.

8 ההשתתפות בצוותים פתוחה לכל חבר מפלגה שימצא עניין בנושא. הצוות רשאי להוציא חברים/ות שאינם פעילים, לחבר תישמר אפשרות ערעור לבית הדין של המפלגה.

9 זכות ההצבעה בצוותים לחברי מפלגה בלבד.

10 הצוותים יסייעו לצוות הדוברות בהצגת עמדת המפלגה.

11 הצוותים יהיו עצמאים בקביעת סדר יומם, חלוקת אחריות פנימית וכל הקשור להתנהלותם הפנימית.

12 ניהול עבודת וישיבות הצוות יעשה על ידי רכז הצוות. רכז הצוות יוחלף כל 6 חודשים. חבר לא יוכל להיבחר לתפקיד יותר מפעם אחת בשנתיים.

13 לכל רכז ימונה ממלא מקום. הרכז או ממלא מקומו ישתתפו בפגישות מטה הצוותים המקצועיים.

14 הרכז וממלא מקומו יוחלפו במדורג כל 6 חודשים.

15 כדי לקיים את עקרון השקיפות, יפורסמו כל הפרוטוקולים/ סיכומים של הצוותים באתר המפלגה.

 פרק 8 - סניפי המפלגה והשתתפות בבחירות מוניציפליות 

1 סניפים מקומיים יוקמו ע"י המפלגה או ביוזמה מקומית בחסות המפלגה.

2 לא יוקם יותר מסניף אחד בכל ישוב.

3 מספר חברים מינימלי בסניף יהיה 5 חברים.

4 הסניפים יפעלו כדי לקדם את מטרות המפלגה ברמה המקומית,השתתפות מועמדי המפלגה בבחירות המקומיות, צירוף חברים למפלגה, הצפת בעיות מקומיות, הצעת חוקים ופעולות לקידום המצב הכלכלי והחברתי באזורם.

5 התנהלות הסניפים תהיה על פי עקרונות ותקנון המפלגה ובשקיפות מלאה, הסניפים יהיו עצמאים בקביעת סדר יומם, התארגנותם הפנימית לפעילות.

6 ישיבות ו/או אספות הסניף תהיינה תקפות במידה ויתכנס פורום מינימלי של 10% מחברי הסניף ומינימום 5 חברים/ות במקרה של סניף קטן. הישיבות יכולות להתקיים בצורה של התכנסות פיזית או בשיח ברשת ו/או טלפונית.

7 קבלת החלטות תהיה בהצבעה על פי תקנון המפלגה. סף מינימום משתתפים בהצבעה 5% מחברי וחברות הסניף, ולפחות 5 חברות/ים בסניף קטן.

8 הצעות הסניפים הנוגעות לכלל המפלגה בנושאים שונים יועלו לאישור האספה הכללית. הצעות אלה יטופלו בהתאם ולפי פרק 5 של התקנון

פרק 9 - מועמדי המפלגה בבחירות לכנסת 

1 תנאי להצגת מועמדות לכנסת

1.1 חבר מפלגה שהיה פעיל באחד מצוותי המפלגה או באחד מסניפי המפלגה או במטה המפלגה לפחות במשך שנה.

1.2 מועצת העם רשאית להחריג חברים ממגבלה זו ולאשר שמית לחברים להציג את מועמדותם גם אם לא עמדו בתנאים הנ"ל.

2 בחירת המועמדים תעשה 3 חודשים לפני מועד הבחירות המתוכננות או מידית עם היוודע מועד בחירות לא מתוכננות.

3 צוות מנויים יפרסם "קול קורא" בו יוזמנו חברי המפלגה להציע את מועמדיהם לכנסת.

4 צוות מנויים ירכז את פניות המועמדים, יכין דפי מידע אחידים על כל אחד מהמועמדים, יפרסם אותם לכל חברי המפלגה ויעלה אותם לאתר המפלגה.

5 כל מועמד יחויב לגלות באילו הרשעות פליליות הורשע בעבר, גם אם לא חל עליהן קלון. אדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון לא יוכל להיבחר משך 7 שנים מיום הרשעתו.

6 כל המועמדים יחתמו על הצהרה בה הם מתחייבים לפרסם הצהרת הון במידה ויבחרו לכנסת.

7 בשלב ראשון יערכו בחירות מקדימות (פריימריס פתוחים) בהם ישתתפו כל המועמדים.

8 בשלב שני ידורגו עשרת המועמדים שהגיעו למקומות 1-10, במקרה של מספר קולות זהה למספר מעמדים תערך ביניהם הגרלה.

9 על המתמודדים נאסר להשתמש במשאבים כספיים לניהול קמפיינים במדיה התקשורתית. הנחיות מפורטות בנושא יפורסמו על ידי צוות מנויים.

10 מועמד שלא יעמוד בתנאים אלו יוכל להיפסל ע"י החלטה של בית הדין של המפלגה.

11 תקופת כהונה מקסימלית של חבר כנסת מטעם המפלגה תהיה לכל היותר 8 שנים, רצופות או שאינן רצופות, ובכל מקרה לא יותר משתי קדנציות.

12 חבר כנסת לא יצטרך להתפטר מכהונתו אם במהלך הקדנציה השנייה לכהונתו הוא מגיע ל-8 שנים מצטברות של כהונה בכנסת.

13 חברי כנסת שיבחרו לתפקידי שרים או סגני שרים ידרשו להתפטר מחברותם בכנסת.

14 פרש חבר כנסת מהרשימה, יקודמו כל המועמדים על פי סדר בחירתם

15 תוצאות הבחירות הפנימיות יפורסמו באתר המפלגה

תפקיד חברי הכנסת והסיעה: 1 להגיש לכנסת הצעות חוק שזכו לאישור האספה הכללית בשם המפלגה;

2 חבר כנסת שמעוניין להגיש הצעת חוק פרטית, יתייעץ עם הצוות המקצועי;

3 להגיש שאילתות לממשלה בשם חברי המפלגה, לפי שיקול דעת חברי הכנסת;

4 להקריא נאומים של חברי המפלגה מעל דוכן הכנסת, לפי שיקול דעת חברי הכנסת;

5 לקדם הצעות חוק בוועדות;

6 לתת אישורי כניסה לכנסת לחברי מפלגה;

7 לעדכן את חברי המפלגה בדיווח שבועי שיפורסם באתר המפלגה על פעילותו במשך השבוע. ;לקיים פגישה חודשיות פתוחה אליה יוזמנו כל חברי המפלגה;

8 לספק לחברי המפלגה לפי בקשתם חומרי מחקר של מחלקת המחקר של הכנסת;

9 חברי הסיעה בכנסת יעבדו בשיתוף פעולה כצוות לפי מטרות המפלגה ויעדיה.

10 הצבעות בכנסת על הצעות חוק: בהצעות חוק שזכו לרוב של 66% מבין חברי האספה הכללית תונהג משמעת סיעתית; במקרים אחרים לשיקול המועצה להחליט האם להטיל על חברי הסיעה משמעת סיעתית.

 פרק 10 - מזכירות ומזכיר המפלגה

תפקיד ואחריות: 1 המזכירות אחראית על הפעילות השוטפת של המפלגה.

2 אחראית על הקשר ועדכוני הסניפים.

3 איסוף, ארגון ושמירת כל מסמכי המפלגה, ההצעות, ההצבעות, הפרוטוקולים וההחלטות בארכיון מסודר ומקוון.

4 קליטה ורישום של חברי וחברות המפלגה ותשלומי דמי החברות.

5 אחריות להתנהלות הכספית התקינה של המפלגה בצורה שקופה ומבוקרת.

6 הכנת תקציב שנתי בהתאם לתכנית העבודה השנתית של המפלגה.

7 בעלי תפקידים במזכירות : המזכיר יבחר על ידי מועצת המפלגה ויועסק בשכר. יתר עובדי המזכירות ישכרו לעבודתם בהליך של ועדת איתור שינוהל על ידי ועדת מינויים.

 פרק 11 - מועצת המייסדים

1 תפקיד מועצת המייסדים הוא לשמור מפני השתלטות עוינת על המפלגה

2 למועצת המייסדים ניתנת זכות ווטו על כל החלטות המפלגה אשר נוגדות את חזון ועקרונות המפלגה.

3 ההחלטות של מועצת המייסדים יפורסמו בפומבי כולל נימוקים, וכולל רשימה שמית כיצד הצביעו חברי מועצת המייסדים.

4 חברי מועצת המייסדים יבחרו בבחירות ע"י חברי האספה הכללית, מבין 20 חברי המפלגה הראשונים.

5 למועצת המייסדים יבחרו 9 חברי מפלגה.

6 תקופת הכהונה של חברי מועצת המייסדים: 3 שנים.

7 כאשר המפלגה תמנה 50,000 חברים, תחליט האספה הכללית אם לבטל את מועצת המייסדים.

פרק 12 - בית דין פנימי מוסד הבוררות והשיפוט של המפלגה

תפקידיו: 1 לפסוק במקרה של אי הסכמות בין חברי המפלגה

2 לאשר או לדחות פסילות של מועמדים לבחירות לכנסת ולתפקידים אחרים ע"י צוות מנויים.

3 הסמכות העליונה לערעורים

4 בית הדין יברר קובלנות כנגד חברי המפלגה, שפעלו בניגוד לתקנון או שבמעשה או במחדל פגעו לכאורה במפלגה, ויטיל עונשים על חבר שהתלונות נגדו תמצאנה מוצדקות.

5 הרכב בית הדין: יכלול 3 אנשים, אב בית הדין יהיה בעל השכלה ו/או ניסיון משפטי.

6 חברי הצוות יוחלפו כל 3 שנים

 פרק 13 - התכנסות מוסדות המפלגה וסדרי הדיון בהם;

1 מוסדות המפלגה יתכנסו במועדים שיקבעו על פי שיקול דעתם.

2 החלטות כל מוסדות המפלגה (למעט בנושאים שיוגדרו "רגישים" על ידי המוסד) יועלו לאתר המפלגה.

3 כל מוסד יבחר מזכיר שינהל את הפגישות ויפרסם את ההחלטות. המזכיר יוחלף כל חצי שנה.

4 נעדר חבר במוסד מ 3 פגישות רצופות, הוא יקרא לסדר על ידי מזכיר המוסד. לא השתתף בישיבות נוספות יחליטו חברי המוסד אם להפסיק את השתתפותו ולהחליפו.

5 הליך בחירת חברים במוסדות השונים ינוהל על יד "צוות מינויים" שיפרסם "מכרזים לתפקידים פנויים" וכישורים נדרשים לכל תפקיד לכל חברי המפלגה ויביא לאישור המועמדים במערכת ההצבעות.

6 בחירת הנהלות סניפים תעשה על ידי חברי הסניף בהליך זהה לבחירת חברים למוסדות המפלגה.

 פרק 14   - צוותי המטה

צוות מינויים

1 תפקיד הצוות: להכין הצעות איוש לתפקידים השונים אותם ממלאים חברי המפלגה.

2 הרכב הצוות: הצוות יכלול 5-3 חברים שיבחרו על ידי האספה הכללית ויוחלפו כל שנתיים.

שיטת הכנת הצעות לאיוש:

3 הצוות יעקוב אחר המועדים בהם יש להחליף או לבחור חברים לתפקידים.

4 כחודש לפני מועד הבחירה יפרסם הצוות קול קורא לכלל חברי המפלגה עם פירוט התפקידים והכישורים הנדרשים למילוי כל תפקיד.

5 חברים שירצו להציע את עצמם או חבר מפלגה אחר לתפקיד יעבירו לצוות האיוש את הצעתם.

6 רשימת המועמדים תועלה למערכת ההצבעות ותפורסם באתר בפורמט אחיד שיכלול: פרטי המועמד, ניסיון רלבנטי, פרטים נוספים במידת הנדרש לעמידה בקריטריונים.

7 שבועיים אחרי פרסום שמות המעומדים תערך הצבעה.

8 במידה ומספר המועמדים לכל תפקיד גדול מ 4 תבוצע הצבעה שנייה בה יתמודדו 4 המעומדים שקיבלו תמיכה גדולה יותר.

9 תוצאות ההצבעה יועברו למועמדים ויפורסמו באתר המפלגה.

צוות הצבעות

1 מטרת הצוות: הצוות ינהל את תהליכי הדיון וההצבעה במערכת הממוחשבת. צוות ההצבעות אחראי על:

2 בדיקת ההצעות כמפורט בפרק 5 של התקנון

3 פרסום ההצעות במערכת ובאמצעים אחרים העומדים לרשות המפלגה. בכל הצעה יפורסמו שמות המציעים.

4 הפניית ההצעה לצוות מקצועי או הקמת צוות אד-הוק לדיון בהצעה והכנתה להצבעה.

5 הקמת צוות דיון : תפורסם קריאה במערכת ההצבעות, בדוא"ל וברשת החברתית. לאחר שבוע יוקם הצוות.

6 הצוות יכלול לפחות 3 חברים/ות מהם איש מקצוע אחד לפחות בתחום בו עוסקת ההצעה. במידה ולא הצטרפו 2 חברים/ות למציע, יפרסמו קריאות חוזרות במערכת ההצבעות עד שימצאו 2 חברים/ות לפחות.

7 כל זמן שלא יורכב צוות מ 3 חברים/ות לפחות, ההצעה לא תועלה לדיון.

8 הצוותים יורכבו מחברי/ות המפלגה בלבד. הצוות יכול להיעזר במומחים/יות שאינם חברים במפלגה, לפי שיקול שיקול דעת הצוות.

9 קביעת פרקי זמן לשלבים השונים ופיקוח על התהליך.

10 פרסום תוצאת ההצבעה

בדיקת ופסילת הצעות

1 צוות ההצבעות יאשר את פרסום ההצעה במידה והיא מנוסחת באופן ברור ואינה פוגענית, יוצרת מדון או גזענית.

2 מציע/ה שהצעתו/ה לא אושרה רשאי/ת לערער על החלטת צוות הצבעות בפני "מועצת המייסדים"

מינוי והרכב הצוות

1 הצוות יבחר על ידי האספה הכללית ויוחלף כל שנה

2 הצוות יכלול 5 אנשים, כאשר אחד מחברי הצוות משמש כרכז הצוות.

3 מניעת ניגוד עניינים – חבר צוות הצבעות שחבר גם באחד הצוותים המקצועיים, יהיה מנוע מלהחליט בענייניו של אותו הצוות.

צוות ביקורת

1 תפקידיו: לבדוק את התנהלות המפלגה – הן במילוי משימותיה והחלטותיה (ביצוע תכנית שנתית והחלטות אחרות) והן את תקינות ההתנהלות הכספית

2 הרכב הצוות: הצוות יכלול 3 חברים שיבחרו על ידי האספה הכללית.

3 לצוות תינתן גישה לכל הפרוטוקולים וההחלטות של גופי המפלגה השונים

4 לפחות אחד מחברי הצוות יהיה עם הכשרה וניסיון בתחום של ראיית חשבון.

5 הצוות יכין דו"ח שנתי שיוצג באספה הכללית ויאושר על ידי האספה.

6 חברי הצוות יוחלפו כל שנתיים

צוות תקנון

1 תפקידו: לעדכן את תקנון המפלגה ולהתאימו לצרכים המשתנים

2 הצוות יורכב מ 3 חברים לפחות, מומלץ שלפחות אחד מחברי הצוות יהיה עם השכלה וניסיון משפטי

3 הצוות יכין הצעות לעדכון התקנון בהתאם לנסיבות המשתנות וצורכי המפלגה.

4 ההצעות יועלו לדיון ואישור האספה הכללית לאחר בדיקה על ידי יועץ משפטי.

צוות תקשורת

תפקידיו: לייצג את המפלגה מול התקשורת

1 להכין חומרי הסברה ולנהל את ההסברה ויחסי הציבור של המפלגה.

2 לנהל את תקשורת הפנים של המפלגה

3 לנהל את הניו מדיה של המפלגה

צוות כספים

1 צוות כספים ימונה על ידי מועצת המפלגה לתקופה של שנתיים-שלוש. כדי לשמור על רציפות יוחלפו בכל שנה 1-2 חברי צוות.

2 הצוות יכלול לפחות 3 חברי מפלגה, אחד מחברי הצוות ישמש כגזבר המפלגה

3 ישיבות הצוות מחייבות השתתפות של לפחות 3 חברים

הצוות אחראי על:

1 הכנת תקציב שנתי לפי תכנית העבודה של המפלגה (בתאום עם כל צוותי המפלגה),

2 שמירה על שקיפות הפעילות הכספית, כולל הנפקת דו"חות כספיים תקופתיים

3 כל התחייבות כספית של המפלגה תאושר על ידי צוות הכספים לאחר שנבדקה תקינות ההתקשרות וקיום הסכום הדרוש בחשבון המפלגה.

4 גיוס כספים

צוות טכנולוגיות

תפקידי הצוות:

1 להיות אחראי על פיתוח ותחזוק שוטף של הטכנולוגיות עבור המפלגה, בהתאם לצרכיה;

2 לדאוג שהטכנולוגיות בהן משתמשת המפלגה תואמות את עקרונותיה - בקוד פתוח, שומרות על פרטיות החברים ועוד.

3 תמיכה טכנית במערכות הממוחשבות של המפלגה

פרק 15 – עובדי המפלגה בשכר, מינוי, כללי התנהגות 

1 עובדי המפלגה במשרה חלקית או מלאה מנועים להיבחר לתפקידים ייצוגיים הן במפלגה והן מחוץ למפלגה.

2 עובדי מפלגה בשכר יתחייבו לשמור על נאמנות למפלגה לעקרונותיה, לתקנון ולהחלטות המפלגה.

3 בחירת עובדים בשכר תעשה בצורה שקופה ועל בסיס כישוריהם בהליך איתור שיבוצע על ידי המזכיר ויאושר על ידי מועצת המפלגה.

4 תקופת עבודתם במפלגה לא תעלה על 8 שנים. לקראת סוף התקופה תתקיים הערכה אם להמשיך את ההעסקה או להפסיקה.

תגובות
תגובות